Kalmar kommuns första mobilitetsstrategi antagen

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari antogs Kalmar kommuns första mobilitetsstrategi. Mobilitetsstrategin visar inriktning för hur mobiliteten ska utvecklas i Kalmar kommun de kommande åren genom förändrad samhällsplanering där gång, cykel och kollektivtrafik får större utrymme.

Kalmar kommun har ett uttalat mål i översiktsplanen att andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska utgöra minst 60 procent av den totala andelen resor senast år 2035. Sedan tidigare har kommunen etablerat HYR-konceptet när det handlar mobilitetsarbetet. HYR står för hälsofrämjande, yteffektivt och resurssnålt och rymmer många av de utmaningar Kalmar kommun står inför vad gäller mobilitet. Målet att 60 procent av resorna ska ske på annat sätt än med bil har tillsammans med HYR-konceptet legat till grund för den nya mobilitetsstrategin.

- Kalmar är en kommun som växer med nya invånare. Detta är positivt och visar att vår kommun är attraktiv. Men också trafiken växer. Redan ser vi vid vissa tidpunkter bilköer på våra infartsleder. En strategi har nu antagits för att, bland annat, göra det mer attraktivt att resa hållbart och skapa så goda alternativ som möjligt till bilen för de som vill och kan. På så sätt ges plats för de som av olika anledningar behöver bilen hela vägen, säger Peter Akinder ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Åtta handlingsplaner och en mobilitetsstrategi

För att mobilitetsstrategin ska kunna översättas till insatser och prioriteringar av åtgärder kommer kommunen att arbeta med åtta olika handlingsplaner. Fyra av handlingsplanerna omfattar i huvudsak hårda variabler med insatser i infrastruktur för de fyra olika transportslagen bil, kollektivtrafik, cykel och gång. De andra fyra handlingsplanerna fokuserar på mjuka variabler och teknikutveckling för godstrafik, fossilbränslefria drivmedel, parkeringsriktlinjer och beteendepåverkande åtgärder.

Publicerad: 1 februari 2024