Biologisk mångfald - Skärgårdsparkens natur

Kunskap om och förståelse för biologisk mångfald och människans påverkan på miljön gör oss mer rädda om naturen. För att få en chans att utveckla positiva band till natur och miljö är det viktigt att vara ute och röra sig i naturmiljöer.

Naturkontakt genom våra sinnen skapar estetiska, existentiella och emotionella upplevelser som är förknippade med välbefinnande och lärande som kan lägga grunden till en livslång relation med naturen.

Variationsrik naturmiljö

Skärgårdsparken omfattar ett stort områdemed flera olika naturtyper. Våtmarkerna Kalmar Dämme och Hagbygärdedämmet har anlagts på mark som tidigare brukades som åker och i viss mån betesmark.

Syftet är i första hand att ta hand om föroreningar och minska utflödet av näringsämnen till Västra sjön, men dammarna ger också förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Variationen av öppna dammar, vassområden, skogsdungar och öppna betesmarker gör att en mängd olika fågelarter utnyttjar området.

Dammarna ger också livsmiljöer för groddjur, flera fiskarter och förstås många insekter, exempelvis trollsländor. En separat grund damm som ska vara
fri från fisk har byggts för att särskilt passa groddjur. Sandbäddar och speciella insektshotell har byggts för att gynna vilda bin och andra insekter.

Fågellivet

Den stora mängden med gäss, främst grågäss,är kanske det som besökare först lägger märke till. I dammarna syns änder, sothönor och gråhägrar. Den vita ägretthägern, som nyligen börjat häcka i Sverige, dyker upp ibland. Brun kärrhök syns ofta flyga över området.

I vassarna och skogsdungarna häckar många olika mindre fåglar. På vintern syns ibland den vackra kungsfiskaren intill Törnebybäcken.

Fågellivet förändras efterhand som vegetationen utvecklas. Vid nyanlagda dammar letar olika vadarfåglar mat i strandkanten, men om vassen tillåts breda ut sig tar andra arter över. Under häckningstiden på våren och försommaren är det
viktigt att inte störa fåglarna. Spana gärna från fågeltorn och stigar, men undvik att gå intill våtmarkerna.

Svalor ses ofta jaga insekter över dammarna. Backsvalan gräver bohålor i branta strandbrinkar eller gamla grustäkter. Eftersom det är brist på sådana miljöer bygger de ibland bo i tillfälliga jordhögar vid byggarbetsplatser och liknande. För
att hjälpa backsvalan har två permanenta högar byggts upp i Skärgårdsparken.

Betesmark

Söder om den raka cykelvägen Ångloksleden har landskapet en helt annan karaktär. Här finns betade hagmarker med betesgynnade växter som exempelvis backtimjan och stagg.

Du kan räkna med att det finns betesdjur, både får, hästar och nötkreatur i området. Tänk särskilt på det om du har hund med dig. Det syns även ofta spår av vildsvin. De gamla ekarna ger förutsättningar för en mängd insekter, bland annat den fridlysta läderbaggen, som är beroende av ihåliga träd.

Närmast norr om Ångloksleden, intill groddammen, har en ekoxekompost anlagts för att gynna ekoxe och andra arter som lever i underjordisk ved.

Anläggning för biologisk mångfald

I sydost, på båda sidor av reningsverket, liggerKalmars gamla soptipp. De båda stora deponikullarna är numera täckta och bevuxna. Den östra kullen har nyligen täckts med jordmassor för att minska läckaget av föroreningar och för att skräp
inte ska sticka upp i markytan. Tanken är att delar av kullen ska bli skogsbevuxna, medan andra delar ska vara öppna ängsytor med sandig mark för att gynna pollinerande insekter.

I området nära naturens hus anläggs odlingslabyrint och skogsträdgård. Skogsträdgårdar är matproducerande ekosystem av ätliga perenna (fleråriga) växter och grönsaker som skapas med skogsbrynet som förebild, där nöt- och fruktträd,
bärbuskar, örter, marktäckare, kläng- och rotväxter samsas. Målet är en i hög
grad självskötande odling med lågt behov av resurser utifrån. Samtidigt genereras viktiga ekosystemtjänster så som kolbindning, bördighet, biologisk mångfald, biologisk reglering, gynnsamt mikroklimat och näringsförsörjning.

I odlingsbäddarna växer annuella (ettåriga) grönsaker och blommor. Samplantering av olika grödor möjliggör maximal skörd på begränsad yta samtidigt som växterna samarbetar för att förvilla skadeinsekter, fånga upp kväve eller ge skugga.
När bäddarna, uppbyggda av organiskt material från området, bryts ner skapas näring till växterna. Genom täckodling matas jorden, ogräs hålls undan
och avdunstning minskas.

Ekosystem

Ett ekosystem är en miljö och allt levande som finns i ett naturområde. Det kan vara alltifrån en stubbe till en trädgård eller hela planeten jorden. Fungerande ekosystem skyddar mot katastrofer, ger växtpollinering så att vi får mat, ger friska hav och bidrar till ett stabilt klimat.

Biologisk mångfald

När många olika arter av djur, växter och organismer lever i en naturtyp. Där varje art får vara lite olika de andra av samma art. Arterna påverkar och är beroende av varandra. Naturen och dess biologiska mångfald är en förutsättning för
allt liv på jorden.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som naturen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalité. Såsom mat, vatten, ren luft och annat som vi inte kan vara utan. En förutsättning är att vi tar hand om och är rädda om vår natur.
Ekosystemtjänsterna är internationellt klassificerade och delas in i fyra kategorier: stödjande, reglerande, försörjande och kulturella.

De Stödjande ekosystemtjänsterna är en grundförutsättning för att övriga ekosystemtjänster ska fungera. Exempelvis utrymme för livsmiljöer och ekosystem, jordmånsbildning, fotosyntes och biogeokemiska kretslopp.

Försörjande ekosystemtjänsterna ger råvaror för produktion, bland annat i form av mat, dricksvatten, fiberråvara och bioenergi.

En stabil och hälsosam naturmiljö fås av de Reglerande ekosystemtjänsterna genom bland annat rening av mark, luft och vatten samt pollinering. De jämnar också ut effekterna av extremväder och störningar genom exempelvis kolbildning, vattenreglering och bullerdämpning.

Kulturella ekosystemtjänster bidrar till vår livskvalitet genom rekreation, friluftsliv samt upplevelser av natur- och kulturarv.

Fler sidor inom skärgårdsparken

Dagvatten, våtmarker och tekniska anläggningar - Naturliga reningsverk

Det rika vattnet skapar en oas för många olika växter, insekter och djur.

Historia och kulturlämningar - Skärgårdsparken, Habybynäs, Kalmar Dämme

Det vackra landskapet med spår av odling från minst 400 år och tre stora järnåldersgravrösen visar att människor vi

Hitta till Skärgårdsparken

Skärgårdsparken nås enklast via trafikplats Kalmar dämme från E22:an och från Södra vägen via Hagbynäsvägen, där pa

Om Skärgårdsparken

Här finns stigar längs kusten och genom hagar, skog och våtmark – utmärkta för vandring, cykling och ridning.

Rekreation och friluftsliv - Välkommen till Skärgårdsparken en plats av mångfald

Vandra, cykla, rid, fågelskåda, lek eller bara njut av naturens lugn. Här finns mycket att göra och upptäcka!

Publicerad: 3 juni 2024