Hållbart resande i Smedby

Nu genomför vi några förändringar för att öka det hållbara resandet till och från Smedby.

Bakgrund

I takt med att Smedby växer ställs nya krav på hållbart resande. De senaste åren har företagsområdet Flygstaden vuxit snabbt och här finns nu många arbetstillfällen. Området fortsätter dessutom att växa. Samtidigt pågår satsningar för ett mer hållbart resande i hela Kalmar kommun. Målet är att vi ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. Därför behöver vi göra insatser för mer hållbart och säkrare resande.

Detta gör vi

Det har funnits ett stort behov av kollektivtrafik till Flygstaden. För att underlätta för arbetspendlare kommer därför linjesträckningen för buss 402 att dras om. Resandet med buss i Smedby ser annorlunda ut nu än vad det gjorde tidigare. Resandet från Smedhagen har fördubblats de senaste åren, medan antalet påstigande är betydligt lägre i de äldre delarna av Smedby. Det finns därför anledning att prioritera en annan linjesträckning.

Fördelar med den nya sträckningen är:

 • Kortare restid från Barkestorpsskolan till Kalmar C, vilket skapar intresse för nytt resande
 • Fler har möjlighet att välja kollektivtrafik för att resa till arbetsplatser i Flygstaden.
 • Buss 402 behöver inte passera järnvägsspår med bomfällning. Planer finns för fler lokaltåg på Kust till Kustbanan, vilket medför behov av fler bomfällningar

Den ändrade linjesträckningen innebär att boende vid de busshållplatser som nu tas bort på Smedbyvägen kommer att få mellan 80 och 300 meter längre till en busshållplats än vad de har idag.

Det kommer att byggas ett cykelställ med väderskydd vid hållplats Högalid för att underlätta pendling med cykel till bussen.

För att göra det ännu säkrare och enklare att välja gång eller cykel som färdsätt kommer vi även att bygga en ny gång- och cykelväg mellan Dokumentvägen och Krooks väg, via Flygstaden. Cykelbanan har varit en felande länk mellan Smedby och Kalmar.

Karta över nya hållplatser, gång- och cykelbana, samt väderskydd för cyklar i Smedby.
  • Svart streckad linje: ny linjesträckning för buss 402, sträckan Logistikvägen – Ingelstorpsvägen. Övrig linjesträckning är oförändrad.
  • Svart ring: Hållplats
  • Blå linje: Buss 131 Nybro-Kalmar
  • Röd ring: Borttagen hållplats med hänvisning
  • Grön linje: Ny gång- och cykelbana
  • Orange ring: Hållplats med nytt cykelställ med väderskydd

  Vad innebär linjeomläggningen av buss 402?

  Buss 402 kommer efter att ha passerat Kalmar Öland Airport gå via Logistikvägen – Dokumentvägen-Ebbetorpsvägen-Krooks väg och sedan ut på Smedbyvägen mot Högalid och Smedhagen. Sträckan mellan Travbanan – Smedbyvägen fram till järnvägsövergången vid Smedby Centrum slopas.

  Varför läggs busslinje 402 om i Smedby?

  Kollektivtrafikresandet i Smedby har förändrats den senaste tiden. Resandet ökar kraftigt i de västra delarna, på sträckan Högalid – Smedhagen. Utvecklingen är mera statisk och till och med vikande längs hållplatserna på Smedbyvägen. Samtidigt har företagsetableringen vid Dokumentvägen skapat en ny stark efterfrågan för arbetspendling. Det finns ett behov av att anpassa linjesträckningen efter den efterfrågan som finns idag, utan att förlänga restiden och turtätheten.

  När genomförs linjeomläggningen?

  Planen är att busslinje 402 läggs om den 13 december 2020, då med tillfälliga hållplatser längs den nya sträckningen.

  När togs beslutet att korrigera linjesträckningen?

  Under året har företagen längs Dokumentvägen uppvaktat och påmint kommunen om behovet av kollektivtrafik för att kunna tillgodose arbetspendling. Beslutet har växt fram under hösten i takt med en mycket expansiv företagsetablering vid Flygstaden med stora rekryteringsbehov. Under en initial period sker nu test med extrabussar till Flygstaden vid Dokumentvägen.
  Kalmar länstrafik har vissa bestämda tidpunkter att skifta tidtabell, där december och juni är vanligast. Merparten av skiftena görs i mitten av december.

  Vilka hållplatser berörs och vad gäller för de resenärer som reser från dessa hållplatser?

  • Hållplats Travbanan - trafikeras av linje 131 med timmestrafik eller halvtimmestrafik.
  • Hållplats Bergs väg - hänvisning till hållplats Östra Smedby på Nybrovägen och linje 131.
  • Hållplats Krooks väg - hänvisning till ny hållplats Smedby Centrum, sannolikt på Krooks väg.
  • Hållplats Smedby Centrum - hänvisning till ny hållplats Smedby Centrum, sannolikt på Krooks väg.

  Var placeras de nya hållplatserna med anledning av linjeomläggningen?

  Två nya hållplatser tillkommer på Dokumentvägen, en i anslutning till Stämpelvägen och en i anslutning till Ebbetorpsvägen. Ytterligare en hållplats kommer placeras på Krooks väg. Det kommer nu göras en trafikutredning där mer detaljer, inmätningar och de mest optimala placeringarna klargörs. Inledningsvis blir hållplatserna dock tillfälligt placerade i närheten av ovanstående platser.

  Varför flyttas hållplats Smedby Centrum längre från centrum?

  Den nya linjesträckningen kommer helt och hållet gå norr om järnvägsspåret, vilket innebär att bussen inte behöver ta någon hänsyn till bomfällningarna vid järnvägsövergången på Smedbyvägen. Kommunens framtida planer är att utöka antalet Krösatåg, vilket kommer att innebära ännu fler bomfällningar och därigenom fler kö-stopp för busslinjen. Befintlig hållplats Smedby centrum ligger söder om spåret och bör därför flyttas till en ny plats norr om spåret.

  Påverkas några andra delar av Smedby av linjeomläggningen?

  Nej, inga andra delar i Smedby påverkas av förändringen av linjesträckning, endast de tre hållplatserna på Smedbyvägen och de tre nya på Dokumentvägen/Krooks väg.

  Varför byggs en ny gång- och cykelbana längs Dokumentvägen?

  Arbetsplatserna vid Dokumentvägen behöver tillgängliggöras bättre även för gång- och cykel. Sträckan mellan Stämpelvägen och Krooks väg/Smedbyvägen, via Dokumentvägen, har varit en felande länk i stadens cykelvägnät. När denna felande länk byggs bort förbättras kopplingen mellan Kalmar och Smedby.

  Det talas om nya cykelställ med väderskydd vid vissa hållplatser. Var byggs dessa?

  Vid hållplats Högalid på Smedbyvägen kommer cykelställ som det är enkelt att låsa fast cykeln i samt tak/väderskydd att anordnas. Platsen är vald dels då Högalid tillhör en av de mest utnyttjade busshållplatserna i Smedby, dels är hållplatsen centralt placerad för de bostadsområden som inte ligger utmed färdvägen för busslinje 402. Det blir en bättre plats att lämna cykeln på efter cykelturen till busshållplatsen.

  Påverkas serviceresorna till/från Smedby, det vill säga Närtrafik, sjukresor, särskilda skolresor eller färdtjänstresor?

  Nej, serviceresorna och Närtrafiken utförs av specifika fordon och berörs inte av linjeomläggningen.

  Fler sidor inom hållbart resande i kalmar kommun

  Kalmar cykelgarage

  Vi satsar på att göra Kalmar till en ännu bättre cykelstad.

  Norra länken

  Genom en ny busslinje kopplas Snurrom och den nya bad- och friskvårdsanläggningen ihop med Kalmar centrum.

  Projekt Hållbara resval

  Projektet Hållbara Resval är nu avslutat

  Satsningar på cykelinfrastruktur 2021-2023

  Vår satsning på att utveckla och förbättra gång- och cykelinfrastrukturen går vidare.

  Senast uppdaterad: 17 september 2021
  Publicerad: 6 oktober 2020