Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Så arbetar kommunen med krishändelser

Krisberedskap handlar om att värna om människors liv och hälsa och att se till att kommunens viktigaste samhällsfunktioner funktioner fungerar också under en kris.

Det svenska krishanteringssystemet har tre grundprinciper:

  • Ansvarsprincipen: Den som har ansvar för en verksamhet i vardagen ska ha det också under en krissituation.
  • Likhetsprincipen: Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som den gör i vardagen – så långt det går. Verksamheten ska, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.
  • Närhetsprincipen: Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret

Kommunstyrelsen i Kalmar kommun har det övergripande ansvaret för arbetet med krisberedskap och krishantering och kommunledningskontoret har uppdraget att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Kalmar kommuns verksamheter.

Kalmar kommuns krisberedskap

Kommunens krisberedskap handlar om att minska sårbarheten i stadens verksamheter och öka förmågan att hantera samhällsstörningar. Detta sker bland annat genom förebyggande arbete, utbildning och krisövningar.

Krisberedskapen bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet förebygger och hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid allvarliga händelser eller kriser i samhället kan resurserna förstärkas. Krisberedskapen är alltså den förmåga som skapas i många aktörers dagliga verksamhet och inte en utpekad organisation eller en aktör.

Fler sidor inom kris och beredskap

Elmarknaden och höga elpriser

Här kan du hitta information om elbristen.

Hemberedskap

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet

Information vid kris

När en kris händer är det bra att ha koll på vart du hittar information från oss.

Krisstöd (POSOM)

Information om POSOM och deras uppgift i samhället

Olika krishändelser du kan förbereda dig inför

Information om vad du behöver tänka på inför olika krishändelser.

Skyddsrum

Om skyddsrum, vart du kan hitta dem och vem som ansvarar för dem.

Övriga länkar

Publicerad: 30 mars 2023