Allmänna bestämmelser för anläggningar

Avtal om abonnemang i anläggningarna upprättas via bokningsmeddelande och utfärdas av Bokningscentralen.

Allmänna bestämmelser

1. Anläggningens och utrustningens skick Kommunen svarar för att anläggningen med tillhörande utrustning vid upplåtelsen är i sådant skick att den på ett tillfredsställande sätt kan tjäna avsett ändamål. Vid avslutat
arrangemang eller abonnemangstillfälle skall abonnenten återställa anläggningen med tillhörande utrustning i samma skick som vid upplåtelsens början samt följa det som framgår av gällande ordningsregler för anläggningar.

Detta inkluderar även grovstädning av användautrymmen och ytor. Om abonnenten brister i sitt åtagande, får kommunen avhjälpa bristen på abonnentens bekostnad. Abonnenten skall dessutom ersätta kommunen för samtliga merkostnader, hyresförluster och andra skador som detta har medfört

2. Ordningsregler

Abonnenten förbinder sig att ta del av och följa de av kommunen utfärdade skötselanvisningar och ordningsregler, samt de anvisningar som lämnas av kommunens personal.

3. Användande av anläggningen

Anläggningen får inte, utan kommunensgodkännande, användas för annat ändamål ändet som avtalats enligt utfärdat bokningsmeddelande. Anläggningen får inte heller utan kommunens godkännande användas för annat än abonnentens egen verksamhet.

Abonnenten får inte utan kommunens godkännande:

  • byta befintliga låscylindrar
  • kopiera erhållna nycklar
  • installera utrustning på anläggningen av stadigvarande natur
  • utföra ombyggnadsarbeten eller andra byggnadsarbeten inklusive elinstallationer.

Kommunen förbehåller sig rätt att för annat ändamål disponera anläggningen på abonnerad tid. Abonnenten skall underrättas om detta senast tre dagar i förväg. Abonnenten debiteras inte för sådan tid.

4. Nytt abonnemang

Ansökan om nytt abonnemangsker i enlighet med de bestämmelser som
kommunen anvisar varje år. Abonnemang för innevarande eller tidigare år kan inte åberopas i ny ansökan.

5. Reklam

Kommunen förbehåller sig rätten till kommersiell reklam inom anläggningen.
Separata avtal om upplåtande av reklamrätt för vissa arrangemang kan träffas mellan parterna

6. Försäljning

Kommunen förbehåller sig rätten till försäljning inom anläggningen. Separata avtal om upplåtelse av försäljningsrätt för vissa arrangemang kan träffas mellan parterna

7. STIM

Abonnenten svarar för den ersättning som på grund av musik under arrangemang skall utges till Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)

8. Tillstånd med mera

Abonnenten svarar för att erforderliga tillstånd för arrangemang finns och att lagar och förordningar efterlevs under arrangemanget.

9. Nycklar, kort och ”taggar”

Abonnenten ansvarar för att utkvitterade nycklar, kort och ”taggar” förvaras och
hanteras på ett för kommunen betryggande sätt. Om utkvitterad nyckel, kort eller ”tagg” förkommer, svarar abonnenten för kostnaderna för byte av lås och låscylindrar. Nycklar, kort och ”taggar” kvitteras ut enligt information på
bokningsmeddelande

10. Ansvar och försäkring

Anläggningen med tillhörande utrustning är egendomsförsäkrad. Kommunen ansvarar inte för egendom tillhörig annan än kommunen. Abonnenten ansvarar för samtliga skador som uppkommer under upplåtelsetiden.
Detta inkluderar skador orsakade av såväl medoch motspelare som publik. Abonnenten förbinder sig att teckna och under hela upplåtelsetiden vidmakthålla erforderligt försäkringsskydd för sitt åtagande enligt detta avtal.

11. Vid inträffad skada

Abonnenten förbinder sig att snarast möjligt anmäla inträffad skada till kommunen.

12. Överlåtelse av avtalet

Abonnenten äger inte utan kommunens skriftliga godkännande rätt att överlåta avtal eller delar av avtal.

13. Ej utnyttjad tid vid bokningar

Om hinder uppstår för abonnenten att använda anläggningen enligt avtal/bokningsmeddelande, skall detta meddelas till kommunen senast 5
dagar före upplåtelsetidens början. Om anläggningen är obrukbar vid uthyrningstillfället pga. skäl som abonnenten inte rår för själv, ska meddelande om detta ske till Bokningscentralen, senast nästkommande vardag. Kommunen prövar därefter frågan om eventuell befrielse från avtalad avgift.

14. Vid underhåll av fastigheten m.m.

Kommunen fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtal enligt bokningsmeddelande till följd av att kommunen låter utföra arbete för
att sätta lokalen/fastigheten i avtalat skick eller utföra sedvanligt underhåll av
lokalen/fastigheten.

15. Force majeure

Kommunen är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt avtal/bokningsmeddelande, om underlåtenheten har sin grund i omständighet
av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar
eller försenar fullgörande därav. Samma gäller om underlåtenheten har sin grund i
omständighet som ligger utanför kommunens kontroll. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning. Kommunen ska i ett ”force majeureläge” utan dröjsmål underrätta abonnenten om de omständigheter som råder.

16. Prisändring

För avtal om hyra av anläggning gäller den av kommunen, vid varje tillfälle, fastställda taxan

17. Betalningsvillkor

Avgiften skall betalas inom den tid som anges på utställd faktura. Om så inte sker, har kommunen rätt att med omedelbar verkan säga upp avtal enligt bokningsmeddelande. Avdrag görs inte för av abonnenten ej använd tid, om
avbokning inte skett.

18. Fakturering

Fakturor skickas ut varannan månad för tidsperioderna januari-februari, mars-april o.s.v.

19. Uppsägning

Om abonnenten bryter mot avtal enligt bokningsmeddelandet, har kommunen rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet

20. Tvist

Tvist med anledning av avtal/bokningsmeddelande skall avgöras
av svensk domstol på kommunens hemort med tillämpning av svensk rätt.

Fler sidor inom bokningsregler lokalbokning

Information angående brandskyddet - för er säkerhet

Läs det här innan du bokar en lokal.

Boka idrottsanläggning

Här kan du läsa mer om vad som gäller när du bokar en lokal som tillhör kultur- och fritidsförvaltningen.

Boka lokal

Det här gäller när du ska boka en lokal på boenden eller träffpunkter.

Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 22 juni 2022