Reklam vid kommunala idrottsanläggningar

Riktlinjen gäller kommunalt ägda idrottsanläggningar och både inom- och utomhusanläggningar, i Kalmar kommun.

Om föreningen önskar placera reklam på andra platser, ska det alltid godkännas av kultur- och fritidsförvaltningens anläggningsansvarige.

Grundprinciper

 • Alla berörda föreningar ska ha möjlighet att sälja egen arenareklam.
 • Föreningen äger kostnadsfritt rätt att sätta upp arenareklamen och reklamintäkterna tillfaller föreningen.
 • I idrotts- och gymnastikhallar i anslutning till skolor samt i Äventyrsbadet och Sportcenters A-hall får ingen fast arenareklam sättas upp permanent.
 • Tillfällig reklam (banderoller, lösa skyltar med mera) vid matcher, tävlingar och andra arrangemang får förekomma och plockas bort efter arrangemangets slut.
 • Föreningar äger rätt att sätta upp klubbemblem, föreningsnamn och föreningsloggor i de anläggningar där föreningen har sin huvudsakliga verksamhet.
 • Vid de anläggningar där elitverksamhet finns får elitklubben av praktiska skäl ha sin reklam uppe permanent.
 • Arenareklam på lös utrustning, inventarier eller maskiner såsom innebandysarg, bordtennishagar, ismaskin och liknande får finnas. Om materialet ägs av Kalmar kommun måste en diskussion först tas med kultur- och fritidsförvaltningens anläggningsansvarig. Vid flera föreningar på samma anläggning gäller punkterna nedan.
 • All reklam ska följa de anvisningar om skyltarnas utformning och placering som kultur- och fritidsförvaltningen har för respektive anläggning. Skyltar får inte sättas upp så att de hindrar möjlighet till att sköta anläggningen eller att anläggningens brandskydds- och säkerhetskrav påverkas.
 • All form av ansökan om bygglov, tillstånd eller motsvarande ansvarar föreningen för, så även eventuella kostnader som tillkommer på grund av detta.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen har rätt att kräva borttagning av arenareklam för eventuell annan verksamhet till exempel vid speciella arrangemang. Huvudarrangören ansvarar för täckning eller nedtagning av arenareklamen vid dessa arrangemang, samt återställning efter arrangemangets slut.
 • All eventuell reklamskatt betalas av föreningen/arrangören.
 • Förening som genom avtal eller överenskommelse har fasta skyltar ska själva ansvara för uppsättning och nedtagning.
 • Föreningarna åtar sig att väl vårda och underhålla uppsatt arenareklam.
 • Fast reklam ska tas bort av föreningen då sponsoravtalet upphör.
 • Skyltar som inte är placerade på rätt plats kan tas bort av kommunen och kostnad för arbete debiteras föreningen.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen fråntar sig allt ansvar om reklamen skulle skadas eller orsaka skada, såvida skadan inte beror på kultur- och fritidsförvaltningens fel eller försummelse.
 • Vid eventuell skada på anläggningen förorsakad av arenareklam är föreningen betalningsansvarig för återställandet av anläggningen.
 • Vid eventuella tvister mellan föreningar, avgör kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen avgör vad som är elitverksamhet om tvist i frågan
  uppstår.
 • Föreningen ska följa respektive specialförbunds (SF) eller specialdistriktsförbunds (SDF) bestämmelser angående arenareklam. Föreningen ansvarar för att dessa bestämmelser uppfylls.

Flera föreningar i eller på samma idrottsanläggning

 • Ett samarbetsavtal måste upprättas mellan berörda föreningar. I samarbetsavtalet gör föreningarna själva upp om hantering av antal reklamplatser, ekonomisk fördelning, vad som händer vid eventuella skador orsakade av ena föreningen, säkerhetsfrågor, tillverkning, täckning, uppsättning, nedtagning och så vidare.
 • På de anläggningar där elitverksamhet förekommer, får elitklubben av praktiska skäl ha sin arenareklam uppe permanent. Övriga föreningar får sätta upp sin arenareklam vid respektive tävlings-/arrangemangstillfälle. Elitklubbars arenareklam får täckas över av andra föreningar vid aktuellt tävlings-/arrangemangstillfälle. Detta gäller endast om ingen annan överenskommelse görs mellan föreningarna enligt punkten ovan.
 • Om flera elitföreningar verkar på samma anläggning ska överenskommelse göras mellan föreningarna och kultur- och fritidsförvaltningen.

Reklamens innehåll och budskap

 • Innehållet i den reklam som sätts upp ska vara i överensstämmelse med Kalmar
  kommuns värdegrund. Det innebär att det inte får förekomma reklam och budskap som främjar bruk av alkohol, narkotika, doping eller tobak.
 • Reklam får inte innehålla religiösa eller politiska budskap.
 • Reklam får inte vara stötande eller diskriminerande mot kön, könsidentitet eller
  könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Arenanamn

 • Varje förening ges möjlighet att, vid egna arrangemang och evenemang, tillfälligt lägga till ett reklamnamn till dess officiella namn till exempel; Kalmar Vatten Arena – Gröndals IP eller Kalmar Hamn Arena – Kalmar Sportcenter. Det är inte möjligt att ta bort det officiella namnet och avtalet mellan förening och sponsor ska godkännas av kultur- och fritidsnämnden.
 • Eventuella förfrågningar om framtida permanenta arenanamn hanteras av kultur- och fritidsnämnden.

Fler sidor inom idrottsanläggningar

Allmänhetens åkning

I Kalmar finns två ishallar, här finner ni tider för allmänhetens åkning

Boka idrottsanläggning

Här kan du läsa mer om vad som gäller när du bokar en lokal som tillhör kultur- och fritidsförvaltningen.

Gymnastikhallar

Här finns information om samtliga gymnastikhallar samt hur man går tillväga för att boka dessa

Inomhusanläggningar

Alla sporthallar i kommunen och deras storlek

Ishallar

Alla ishallar i kommunen och deras storlek

Kalmar WakePark

Parken består av två torn som står på land, de binds ihop genom en vajer som sitter nio meter upp i luften.

Ny bad- och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom.

Utomhusanläggningar

I Kalmar finns många utomhusanläggningar som nyttjas av föreningar

Äventyrsbadet

Äventyrsbadet är en härlig mötesplats som erbjuder något för alla

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 3 augusti 2020
Publicerad: 23 april 2020