Kalmar kommuns första skolreseplan är klar

När Rocknebyskolan växte, och antalet föräldrar som skjutsade sina barn med bil ökade, skapades en stökig trafiksituationen vid skolan.

Skolan fick då möjligheten att i ett pilotprojekt ta fram en så kallad skolreseplan för att förbättra trafiksäkerheten och öka andelen som väljer andra färdsätt än bil att ta sig till skolan. Nu är projektet avslutat men arbetet med trafikfrågorna lever vidare.

Med medfinansiering från Länsförsäkringar Kalmar län genomfördes en trafikmätning av NTF i början av projektet för att få en bild av hur trafiksituationen runt skolan såg ut. Inledningsvis lades även större stenar ut där bilar felaktigt brukade parkera och en bilspärr flyttades till en ny position för att förhindra att lastbilar backar in på gång- och cykelvägen vid skolan. När skolreseplanen nu är färdig har dessa fysiska insatser kompletterats med skyltning och ommålning av två vägar utanför skolan till så kallad bygdeväg.

- Bygdevägen är ett sätt att ge ett större och tydligare utrymme för de som cyklar eller går på vägen. Körbanan blir smalare och det ska också bli tydligare för bilisterna att de ska köra sakta och vara extra uppmärksamma på oskyddade trafikanter, säger Thomas Eidrup, cykelstrateg på Kalmar kommun. Dessutom har vi just placerat ut sex trafiköar med skyltbågar som gör det ännu tydligare att det i närområdet råder 30 km/h hastighetsbegränsning och att här är mycket skolbarn i rörelse.

Skolreseplanen är ett samarbete mellan skolan och Kalmar kommuns mobilitetsenhet och innefattar både en nulägesanalys och förbättringsåtgärder. Insatserna handlar om en kombination av infrastruktur-, attityd- och beteendeförändrande åtgärder.

- Tanken med skolreseplanen är att vi tillsammans kommer fram till förbättringar som funkar för just den skolan vi jobbar med, säger Lisa Dahlström, projektledare Kalmar kommun.

Från skolans sida har man bland annat jobbat med att uppmuntra elever och vårdnadshavare till andra sätt att ta sig till skolan än att åka bil.

- Vi har informerat om arbetet med skolreseplanen på skolan och arbetat med att uppmuntra elever till att gå, cykla eller åka skolbuss i stället för att bli skjutsade med bil, bland annat genom att delta i utmaningen ”På egna ben”. Våra sjätteklassare kom faktiskt på fjärde plats i höstens utmaning, säger Anna-Karin Björnström-Steffansson, rektor på Rocknebyskolan.

Skolreseplanen i Rockneby är kommunens första men säkert inte sista.

- Nu har vi hittat ett bra sätt att samarbeta kring de här viktiga frågorna och kan ta konceptet vidare till andra skolor där behov finns, avslutar Lisa Dahlström.

Projektet med skolreseplanen i Rockneby finansierades via medel från Vatten- och miljönämnden.

Publicerad: 9 januari 2023