Ytterligare fyra förskolor har mottagit utmärkelsen "Jämställd förskola"

Representanter från fyra förskolor mottar utmärkelse för Jämställd förskola

Äntligen har Förskolorna Ljusstaden, Björkenäs, Ögonstenen och Rockneby kunnat motta sina utmärkelser för Jämställd förkola när utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson och förvaltningschef Mats Linde träffade dem på ett gemensamt möte.

Motiveringen för förskolorna lyder:
”Dessa förskolor har arbetat fram en gemensam handlingsplan, med ett långsiktigt, strategiskt och uthålligt jämställdhetsarbete. Med tydlighet och säkerhet presenterar förskolorna en samsyn, för att ge flickor och pojkar möjligheter att pröva och utveckla sina intressen oberoende av könstillhörighet.

Med tydlig, medveten och kunskapsbaserad strategi presenteras en jämställdhetsintegrerad verksamhet. Alla medarbetares kompetens, ständigt pågående reflektion, systematik i planering, genomförande och uppföljning bidrar till att bibehålla och utveckla kompetens och kvalitet i jämställdhetsarbetet. Jämställdhet upplevs som en naturlig del i det dagliga arbetet på förskolorna.

Med ett välformulerat jämställdhetskontrakt skapas samsyn i förskolornas jämställdhetsarbete, i syfte att skapa en lärmiljö där flickor och pojkar ges lika möjligheter och rättigheter till lärande och utveckling. Och det kan konstateras att flickor och pojkar ges möjlighet att pröva och utveckla sina förmågor och intressen på lika villkor.”

Sammanlagt har Kalmar kommun nu tio förskolor som fått utmärkelsen:

  1. Trollet
  2. Rinkabyholm
  3. Djurängen
  4. Pulpeten Smedjan
  5. Lindeberga Sjöängen
  6. Hagby Halltorp
  7. Ögonstenen
  8. Björkenäs
  9. Ljusstaden
  10. Rockneby

För att få ta del av utmärkelsen ansöker rektor och sedan genomförs en granskning av våra jämställdhets- och mångfaldsutvecklare. När en förskola väl har fått utmärkelsen gäller den i 3 år. Därefter görs en ny ansökan och granskning i syfte att behålla utmärkelse Jämställd förskola/skola.

Målet med arbetet är att flickor och pojkar ska ha lika utrymme, inflytande och möjlighet till lärande och utveckling. Syftet med arbetet är att bidra till att det finns förutsättningar i förskolans lärmiljö som inspirerar och utmanar flickor och pojkar att bredda sina förmågor och intressen utan att hindras av stereotypa uppfattningar.

Publicerad: 19 oktober 2021