Stöd till studieförbund

Ändamål

Kommunens stöd till studieförbunden syftar till att

  • ge dessa möjlighet att utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen
  • genom sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet
  • stimulera intresset för nya kunskapsområden och för folkligt förankrad bildnings- och kulturverksamhet
  • stärka människors möjligheter att i samverkan påverka och förändra sina egna livsvillkor och samhällets utveckling i enlighet med sina ideala värderingar
  • bidra till utjämning av bildningsklyftorna i samhället
  • särskilt uppmärksamma och aktivera grupper, som av olika skäl har begränsade möjligheter att delta i studier och kulturverksamhet, samt barn och ungdom
  • främja särarten i den egna kommunens kulturverksamhet enligt det fastställda kultur- och fritidspolitiska programmet.

Villkor

En förutsättning för kommunalt stöd är att verksamheten medverkar till att bredda kulturintresset och att den når och engagerar många människor från olika grupper och med omfattande geografisk spridning.

Kommunbidraget ges till verksamma studieförbund inom kommunen, vars centrala organisation och verksamhet har godkänts av Folkbildningsrådet för statsbidrag. Kommunen kan ompröva utgående bidrag om verksamheten upphört eller om avsevärda förändringar har skett. Den utbildning som bedrivs inom folkbildningen ska både till form och arbetssätt skilja sig från utbildning inom det offentliga skolväsendet och högskolan.

Bidragen från kommunen får inte användas till verksamhet med kommersiellt syfte eller uppdragsutbildning.

Fördelning av bidraget

Av det anslag som årligen sätts av till studieförbundens verksamhet kan kultur- och fritidsnämnden först sätta av en andel att användas för speciellt projekt- och utvecklingsarbete. Återstående andel alternativt hela anslaget fördelas som ett verksamhetsbidrag enligt följande modell:

Grundbidrag

70 procent av verksamhetsbidraget fördelas efter relativ andel av föregående års kommunala bidrag till respektive lokalavdelning.

Volymbidrag

30 procent av verksamhetsbidraget fördelas relativt i förhållande till föregående års redovisade studietimmar som är genomförda i kommunen.

Redovisning av verksamheten

Godkända studieförbund som redovisar verksamhet i Kalmar kommun erhåller årligt bidrag enligt av kommunen beslutad fördelningsmodell och utan särskild årlig ansökan. Årsmöteshandlingar i form av årsmötesprotokoll, revisionsberättelse, balansräkning, resultaträkning och verksamhetsberättelse samt intyg om genomförda deltagartimmar i Kalmar kommun ska laddas upp i Kalmar kommuns föreningsregister senast 30 april årligen. För avdelning med verksamhet i flera kommuner ska redovisningen utformas så att verksamheten i Kalmar kommun klart kan urskiljas. Bidragsutbetalningen delas upp i en preliminär del och en slutlig del som utbetalas när alla begärda handlingar är redovisade och godkända.

Samspel och dialog

Kommunen bör kalla studieförbunden till överläggning minst en gång per år. Vid dessa träffar bör folkbildningsarbetet rent allmänt diskuteras. Dessutom bör samspel och samarbete mellan folkbildning och övrig kultur- och utbildningsverksamhet i kommunen tas upp. Vid överläggningarna bör parterna också diskutera den utvärdering och uppföljning av studieförbundens verksamhet, som Folkbildningsrådet gör.

Fler sidor inom föreningsstöd

Allmänna bestämmelser - Stöd till föreningslivet

Kultur- och fritidsnämnden ger stöd till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna samt bestämmelser för

Stöd till föreningar för seniorer

Här finns mer information kring stöd till föreningar för seniorer

Stöd till bygdegårdar, Folkets hus och parkföreningar

Läs mer om stöd till bygdegårdar, Folkets hus och parkföreningar

Stöd till föreningar för funktionsnedsatta

Mer information till föreningar för funktionsnedsatta.

Stöd till hembygdsföreningar - verksamhetsstöd

Här hittar du mer information kring stöd till hembygdsföreningar

Stöd till barn- och ungdomsföreningar - aktivitets- och ledarstöd

Här finns mer information kring stöd till barn- och ungdomsföreningar

Stöd till arrangemang - ideella föreningar

Läs mer om stöd till arrangemang - ideella föreningar

Stöd till kulturföreningar - lokalstöd

Mer information kring lokalstöd till kulturföreningar hittar du här

Stöd till barn- och ungdomsföreningar - lokalstöd

Här kan du läsa mer om lokalstöd till barn- och ungdomsföreningar

Stöd till projekt - ideella föreningar

Här kan du läsa mer om stöd till projekt - ideella föreningar

Stöd till kulturföreningar - verksamhetsstöd

Här hittar du information för verksamhetsstöd till kulturföreningar

Stöd till säker och trygg förening

Läs mer om stöd till säker och trygg förening

Stöd till nystartad förening

Läs mer om stöd till nystartade föreningar

Stöd till projekt - Kulturprojekt för övriga kulturaktörer

Mer information om stöd till kulturprojekt hittar du här

Senast uppdaterad: 18 mars 2021
Publicerad: 26 maj 2020