Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

GDPR inom socialtjänsten och omsorgen

När Kalmar kommun hämtar in dina personuppgifter från dig eller någon annan person för handläggning inom socialtjänst, omsorg eller kommunal hälso- och sjukvård.

Vi använder dina personuppgifter för att handlägga ett ärende. Det kan vara åtgärder vid förhandsbedömning, utredning, tillsyn, genomförande eller uppföljning. Vår behandling av dina personuppgifter följer de lagar och regler som finns. Personuppgifter lagras i fem år, räknat från när den sista anteckningen gjordes i ärendet. Efter fem år är vi skyldiga att göra en gallring, med undantag för vissa personuppgifter.

Personuppgifter som vi registrerar

En personuppgift är något som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera dig. Inom socialtjänsten och omsorgen registrerar vi olika typer av personuppgifter. Allmänna personuppgifter som namn, adressuppgifter och telefonnummer, och mer specifika som hälsouppgifter, arbetsförhållande eller annan personlig information. Enligt lag har socialtjänsten och omsorgen även rätt att registrera vissa känsliga personuppgifter ifall det är nödvändigt i vår handläggning av ärendet.

Din rätt angående samtycke

När dina personuppgifter registreras hos socialtjänst och omsorg krävs normalt inget samtycke från dig, eftersom det enligt lag är vår skyldighet att föra dokumentation. Det finns undantag då vi kan behöva dina personuppgifter och vi måste få ditt samtycke för registrering. Ett sådant lämnat samtycke har du alltid rätt att när som helst dra tillbaka.

När vi hämtar in personuppgifter utan samtycke

Vi kan behöva hämta in personuppgifter som vi registrerar och behandlar utan att du som är registrerad har lämnat ditt samtycke. När socialnämnden gör en utredning som rör skydd av barn har nämnden rätt att i vissa fall rådfråga sakkunniga och ta de kontakter som behövs. Vid en utredning när någon kan behöva vård utan samtycke, till följd av ett missbruk, är vissa myndigheter skyldiga att lämna uppgifter som är viktiga för utredningen till socialnämnden. Även vid vissa åtgärder enligt föräldrabalken och alkohollagen, kan vi behöva hämta in personuppgifter som vi registrerar och behandlar utan att du som är registrerad har lämnat ditt samtycke. I andra fall, om socialtjänsten behöver hämta in personuppgifter från någon annan än dig själv, krävs ditt samtycke. Personuppgifter som vi hämtar in ska alltid tillföra något till ärendet. 

Finns det inget samtycke kan vi avgöra ärendet på det underlag som finns.

Vem får dina personuppgifter

Vi kan behöva lämna dina personuppgifter till annan myndighet eller till enskilda om det är vår skyldighet enligt lag eller förordning.

Vi behöver inte informera dig

  • om vi har kunnat säkerställa att du redan fått aktuell information
  • om informationen är omöjlig att dela ut
  • om det innebär en stor arbetsinsats som inte är försvarbar eller
  • om personuppgifterna omfattas av sekretess enligt lagen.

Redovisning av källa

Vid registrering av personuppgifter, som hämtas in från någon annan än dig, ska vi alltid redovisa vem personuppgifterna kommer ifrån.

Att lämna klagomål

Dataskyddsombud

Har du frågor om registreringen av dina personuppgifter, eller är du inte nöjd med behandlingen av dem. Då kan du vända dig till Kalmar kommuns dataskyddsombud.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Du som är registrerad har rätt att lämna klagomål angående registrering av personuppgifter hos Integritetsskyddsmyndigheten . Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, 08-657 61 00, imy@imy.se

Vad är GDPR?
Läs mer under www.kalmar.se/integritetspolicy

Du kan läsa mer i följande lagar och förordningar

  • Dataskyddsförordningen GDPR (general data protection regulation)
  • Socialtjänstlagen
  • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
  • Offentlighet- och sekretesslagen
  • Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Kontakt

Fler sidor inom integritetspolicy

GDPR för förtroendevalda

Hur vi behandlar förtroendevaldas personuppgifter under dataskyddsförordningen (GDPR).

GDPR för Kalmar Vatten AB

Hur vi hanterar personuppgifter inom Kalmar Vatten AB

GDPR inom Destination Kalmar AB

Hur vi hanterar personuppgifter inom Destination Kalmar

Kamerabevakning Kalmar kommun

Information om kamerabevakning i Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 30 november 2023
Publicerad: 31 maj 2018