Upprustning av Kavaljersparken och förbättring av trafiksäkerhet vid korsningen Skeppsbrogatan/Kavaljersporten

För att öka trafiksäkerheten och främja hållbar mobilitet planeras en ombyggnad av korsningen Skeppsbrogatan/Kavaljersporten. Den del som berörs mest i området är delen som är närmast Kavaljersporten.

Föreslagna åtgärder inkluderar två nya övergångsställen med cykelpassager, förstärkt belysning, taktila plattor och en upphöjd gång- och cykelbana. Planen är att fortsätta upprustningen av parken under kommande år.

Kavaljersparken rustas upp med utökade gräsytor och nya planteringar och sittplatser. Ny stensättning med slät sten kommer öka tillgängligheten.

Resultat

Förväntat resultat är förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för gående, cyklister och kollektivtrafikanter vid korsningen. En upprustad och grönare park gynnar rekreation för närboende och passerande.
Tullhamnen och Kavaljersparken blir mer integrerade och skapar en förbättrad helhet i området.

Tidplan

Projektet kommer utföras under våren med planerad start vecka 11 och förväntas pågå fram till midsommar.

Påverkan under byggtiden

Anläggningsarbetena kan periodvis påverka framkomligheten, men någon längre trafikavstängning planeras inte.

Senast uppdaterad: 6 mars 2024
Publicerad: 11 mars 2024