Jakobsberg etapp 3

Bild

Etapp 3 i Jakobsberg påbörjas i juni.

Under den tredje och sista etappen ska en lokalgata på cirka 290 meter och ledningar förlängas. Gatan och ledningar ska ansluta mot Stenmursvägen där ledningar är förberedda under etapp 1.

Kommunen är huvudman för allmänna platser och ska ansvara för utbyggnad och framtida drift av, gator, gång- och cykelväg och andra allmänna ytor som exempelvis naturmark. Området är idag till stor del öppen och kuperad åker- och betesmark. Det överskott av matjord som blir kvar efter arbetet kommer till viss del användas till pulkabacken.

Detaljplanen vann laga kraft den 2011-12-06 och Kalmar kommun vill sälja fastigheterna under 2023. När fastigheter säljs ska VA-serviser, EL och fiber finnas tillgänglig för anslutning. Tomter och gata beräknas vara tillgänglig för spekulanter senast november 2023.

Tidsplan (med reservation för ändringar)

8 veckor, juni – juli: Urgrävning och terrassering, utförs av Kalmar kommun.
8 veckor, augusti – oktober: VA förläggning, utförs av Kalmar Vatten.
14 veckor, oktober - december: Byggnation av gata, EL, fiber och belysning, utförs av Kalmar kommun med flera.

Läs mer om Jakobsberg etapp 1, 2 och 3

Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Publicerad: 9 juni 2023