Gatuarbeten Djurängsvägen: Skördarevägen - Kungsgårdsvägen


Ombyggnation av Djurängsvägen pågår. Gång- och cykelvägen byggs på västra sidan förbi det nya bostadsområdet och busk- och trädplanteringen anläggs längs gång- och cykelvägen. Ny gatubelysning byggs längs sträckan, den befintliga belysningen ersätts av ny på västra sidan. Östra sidans trottoarer justeras och får ny asfaltsbeläggning och nya busshållplatser anläggs.

Hur det påverkar mig

Befintliga vägar, gång- och cykelvägar, in- och utfarter hålls öppna och tillgängliga för trafik. Gatuarbeten kommer att påverka framkomlighet för biltrafik, med inskränkningar av trafiken såsom sänkt hastighet och omledning. Busstrafiken passerar som vanligt enligt tidtabell, med periodvis tillfälliga busshållplatser.

Tidplan

Arbetena bedrivs etappvis, där merparten av arbetena inklusive ny gång- och cykelvägen planeras bli färdigt i år. Ny asfalt på gatan planeras utföras under våren 2024.

Kontakt

Anders Berg, projektledare gatubyggnation, 010 – 352 05 15

Djurängen

Gult markerad färg visar kommande ombyggnation av gata med ny gång- och cykelväg mellan cykelväg till Hansabron till gång- och cykelväg mot Skälby.

Rosa markerad färg visar kommande ombyggnation av gata med ny gång- och cykelväg från gång- och cykelväg mot Skälby till Kungsgårdsvägen.

Blå markerad färg visa byggnation av tre mindre parker i nya bostadsområdet samt plantering av träd/buskar längs ny gång- och cykelväg.

Senast uppdaterad: 19 december 2023
Publicerad: 1 juni 2023