Vi gräver för nya ledningar i Stensberg

Kartbild över arbetsområdet.

Under 2023 pågår arbete i området Stensberg. Postmästaregatan, Heijocksgatan, Rudedammsgatan med flera berörs.

Detta gör vi

  • Kalmar Vatten AB förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten vid Postmästaregatan/Heijocksgatan. Dessutom kommer dagvattennätet att byggas ut. Läs mer på Kalmar Vattens webbplats Länk till annan webbplats.
  • Kalmar Energi AB lägger ner nya elledningar.
  • Kalmar kommun anlägger en ny dagvattenledning och rännstensbrunnar längs Rudedammsgatan, väster om Postmästaregatan, skapar utjämningsyta för dagvatten, förnyar vägbelysningen och genomför asfaltering vartefter arbetena blir klara. Asfaltering av gata kommer att utföras i två lager asfalt. Vi lägger ett asfaltlager första året och ett nytt lager året efter.

Trafikpåverkan

Under byggtiden kommer framkomligheten i området att påverkas. Gator kommer att vara avstängda i perioder men fastighetsägare kommer att kunna ta sig till sina fastigheter.

Tidsplan

Hela arbetet beräknas vara klart till vintern 2023, men översta slitlagret asfalt beräknas läggas 2024.

Senast uppdaterad: 20 november 2023
Publicerad: 24 april 2023