Länsstyrelsen har fattat beslut i ärendet kring Ossians damm

I september 2023 förelade Länsstyrelsen Kalmar kommun att inkomma med handlingar som styrker att dammanläggningens konstruktion och den dämmande verksamheten vid Ossians damm har tillstånd enligt miljöbalken.

I november skickade Kalmar kommun in handlingar framtagna i samarbete med Kalmar Läns museum och Karlslunda Hembygdsförening. Nu har Länsstyrelsen fattat beslut i ärendet.

– Vi kommer nu att titta vidare på beslutet och vad det innebär, så att vi kan avgöra hur vi ska jobba vidare i den här frågan, säger Madeleine André, verksamhetschef produktion.

Utdrag ur föreläggandet:

Länsstyrelsen Kalmar län förelägger Kalmar kommun att senast 18 månader efter att beslutet vinner laga kraft ansöka hos Mark- och Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt om:

Tillstånd till den dämmande anläggningen vid Ossians damm på fastigheten Karlslunda – Fagerhult 2:68, Kalmar kommun (se bilaga 1.) Tillståndsansökan ska omfatta de miljöanpassningsåtgärder som krävs för att inte äventyra uppnåendet av miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten.

Lagligförklaring av äldre anläggningsdelar i enlighet med 17 § andra stycket Lag (1998:811) om införande av miljöbalken om dessa anläggningsdelar ej avses inkluderas i ansökan om tillstånd till anläggningen enligt punkt 1.

Tillstånd för bedrivande av dämmande verksamhet vid samma damm.
Om ni, inom föreskriven tidsfrist, väljer att avsluta med den dämmande verksamheten och avlägsnar de dämmande anläggningsdelarna upphör föreläggandet enligt punkten 1–3 ovan att gälla.

Publicerad: 12 april 2024