Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Skolskjuts

Skolskjuts inom grundskola och särskola

För elever i grundskola och särskola i Kalmar kommun anordnar utbildningförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning skolskjuts enligt de riktlinjer som presenteras här på sidan. Riktlinjerna, antagna 2016-04-20, är indelade i olika delar som beskriver vad som gäller vid skolskjuts utifrån de olika begreppen. För att ha rätt till skolskjuts ska du vara folkbokförd i Kalmar kommun.

Allmänt om skolskjuts

Vad säger skollagen om skolskjuts? Skollagen 10 kap 32§: Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

För elever i grundsärskola gäller skollagens 11 kap 31§.

Hur anordnas skolskjuts?

Skolskjuts i Kalmar kommun anordnas med upphandlade skolskjutslinjer eller linjelagd kollektivtrafik. Kalmar länstrafik (KLT) ansvarar för transporten av skolskjutsar via skolskjutsavtal. Elevens resväg till och från skolan kan innebära byte av fordon. Elev som är berättigad till skolskjuts erhåller busskort som färdbevis.

Vem beslutar?

Det är Kalmar kommun som beslutar hur den praktiska tillämpningen skall utformas för skolskjuts. Utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd fattar beslut om gällande skolskjutsriktlinjer. Beslut om beviljande av skolskjuts är delegationsbeslut och fattas av rektor på respektive skola.

Överklagan av beslut

Beslut om skolskjuts som fattas för elever som går i den skola kommunen placerat dem i kan överklagas genom förvaltningsbesvär (avser beslut som är fattade enligt 1:a stycket 10 kap 32§ och 11 kap. 31§ i Skollagen). Domstolens prövning av ärendet är fullständig och omfattar således både lämpligheten och lagligheten i det överklagade beslutet. Det är bara den som är direkt berörd av beslutet som kan överklaga

Fler sidor inom grundskola

Våra verksamheter - förskoleklass, grundskola och fritidshem

Kalmar kommuns skolor finns i hela Kalmar kommun, nära där eleverna bor.

Grundskolor

Här är alla skolor i Kalmar kommun listade

Frågor och svar Grundskola

Frågor och svar för grundskolan i Kalmar kommun

Läsårstider kommunala grundskolor

Läsårstider, lov- och studiedagar för skolor i Kalmar kommun

Betyg och betygssättning

På skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning

Platserbjudande till förskoleklass

En elev som ska börja i förskoleklass erbjuds plats på en skola i det upptagningsområde eleven bor i.

Andel behöriga lärare

Här listan vi andel behöriga lärare per skola enligt Skolverkets officiella statistik

Välkommen till skolstarten 2023/2024

Inför skolstarten finns det en del saker du som vårdnadshavare måste fylla i för att skolgången ska bli så bra som

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 29 januari 2024
Publicerad: 25 januari 2024