Skoldatatek

Bakgrund

Undervisningen ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Personal ska få den kompetensutveckling som krävs för att utföra sina uppgifter professionellt. Elever/barn ska ges möjlighet att använda modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (Lgr 2011).

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och fritidshem ska vara likvärdig. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen (Lgr 2011).

Beskrivning

Skoldatateket är en övergripande verksamhet som ansvarar för och arbetar med assisterande teknik och specialpedagogik. I verksamheten finns specialpedagogisk kompetens. Verksamheten syftar till att personal ska kunna få råd och stöd i valet av assisterande teknik samt utveckla kompetens och arbetsmetoder i syfte att öka likvärdigheten för eleverna, ge dem bättre förutsättningar att utvecklas samt öka möjlighet att möta kunskapskraven.

Skoldatateket ingår i nätverk som finns kring assisterande teknik i Sveriges kommuner.

Målgrupp

Skoldatatekets verksamhet riktar sig mot verksamma pedagoger och elevhälsateam inom förskola, fritidshem, grund- och särskola inom Kalmar kommun.

Syfte

  • Att vara en del i kommunens centrala elevhälsa.
  • Att handleda, informera och ge råd om hur man med hjälp av assisterande teknik kan skapa ökade förutsättningar för lärande och därmed öka måluppfyllelsen.
  • Att medverka till att utveckla inkluderande lösningar för elever i komplicerad inlärningssituation.
  • Att vara inspirationskälla med möjlighet att prova assisterande teknik och pedagogisk programvara.
  • Att ta del av ny forskning och sprida kunskaper om assisterande teknik.

Mål

Att med hjälp av assisterande teknik anpassa och utveckla arbetssätt och den pedagogiska verksamheten till elever/barns olika sätt att lära.

  • Vara behjälplig vid val av assisterande teknik.
  • Ge möjlighet för pedagoger att prova assisterande teknik och pedagogisk programvara.
  • Bidra till kompetens-utveckling runt assisterande teknik och pedagogisk programvara.
  • Skapa mötesplatser med möjlighet till erfarenhetsutbyte samverka med andra instanser.
  • Ge pedagogisk support.

Mer information

Kontakt

Fler sidor inom grundskola

Våra verksamheter - förskoleklass, grundskola och fritidshem

Kalmar kommuns skolor finns i hela Kalmar kommun, nära där eleverna bor.

Grundskolor

Här är alla skolor i Kalmar kommun listade

Frågor och svar Grundskola

Frågor och svar för grundskolan i Kalmar kommun

Läsårstider kommunala grundskolor

Läsårstider, lov- och studiedagar för skolor i Kalmar kommun

Betyg och betygssättning

På skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning

Platserbjudande till förskoleklass

En elev som ska börja i förskoleklass erbjuds plats på en skola i det upptagningsområde eleven bor i.

Andel behöriga lärare

Här listan vi andel behöriga lärare per skola enligt Skolverkets officiella statistik

Välkommen till skolstarten 2023/2024

Inför skolstarten finns det en del saker du som vårdnadshavare måste fylla i för att skolgången ska bli så bra som

Skolskjuts

För kommunal skola kontakta din skolas handläggare. För ärende gällande fristående skola kontakta central skolskjut

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 8 januari 2019
Publicerad: 3 oktober 2017