Förändring av skolskjutstransport för elever boende i Oxhagen

Bild

I samband med avveckling av Oxhagsskolan som kommunal grundskola 2010 inrättades skolskjutstransport för elever folkbokförda på adress i upptagningsområdet Oxhagen till Vasaskolan.

Elever i förskoleklass till och med årskurs 5 erbjöds denna skjuts. Anledningen var att Erik Dahlbergs väg hade hastighetsbegränsningen 50 km/h samt att övergången vid Bragegatan skedde via järnvägsövergång. Från och med 2016 har hastighetsbegränsning sänkts för att skapa ett trafiksäkrarare Kalmar.

Erik Dahlbergs väg är numera hastighetsbegränsad till 40 km/h samt har trafikljusreglerad övergångsställen vid Erik Dahlbergsväg/ Polishuset. Överfarten vid Bragegatan har ersatts med bro över järnvägen som har gång och cykelväg. Södra vägen har sänkt hastighet till 40 km/h.

Följande förändring sker för elever folkbokförda i Oxhagen från läsårsstarten i augusti 2018

Skolskjutstransport endast för elever som uppfyller kilometeravståndet mellan folkbokföringsadress och skola.

Säker skolväg finns idag från Oxhagen via Perstorpsvägen, Oxhagsvägen eller via gång och cykelväg parallellt med Kungsgårdsvägen. Följ gångoch cykelväg mellan Perstorpsvägen och polishuset. Vid polishuset finns trafikljusreglerad övergång. Gång- och cykelväg fortsätter sedan via Bragebron och Okegatan till Vasaskolan.

Verktyget mäter avståndet via den säkraste vägen mellan folkbokföringsadressen och skolans adress. Avståndet för att vara berättigad till kostnadsfri skolskjuts är minst 2 kilometer för förskoleklass, 3 kilometer för årskurs 1-3 samt 4 kilometer för årskurs 4-6.

Senast uppdaterad: 13 februari 2019
Publicerad: 6 mars 2018