Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Elevhälsoteamet samverkar med övrig personal utifrån ett hälsofrämjande och
inkluderande perspektiv för att åstadkomma en god lärandemiljö med ett extra
ansvar för elever med speciella behov.

Elevhälsan på enheten består av rektor, specialpedagog, kurator och skolsköterska. Elevhälsan träffas en gång i månaden. Tvärskogsskolan ingår i Pårydsskolans elevhälsoteam.

En gång per termin medverkar skolläkaren, två gånger per termin skolpsykologen. Elevhälsan har en viktig roll för helhetssynen på eleven och som stöd för pedagogerna.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på tvärskogsskolan

Trygghet och säkerhet på Tvärskogsskolan

Tvärskogsskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp och POSOM-grupp.

Senast uppdaterad: 6 mars 2020
Publicerad: 29 maj 2017