Trygghet och säkerhet på Tallhagsskolan

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Tallhagsskolans syfte med vårt trygghetsarbete är:
Att främja allas lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder genom att förebygga och förhindra alla former av trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling.

För oss på Tallhagsskolan är det viktigt att alla vet och tar sitt ansvar i dessa frågor. Rektor har alltid övergripande ansvar men vi förväntar oss av vår personal att var och en tar ansvar för skolans arbetsmiljö.

Det innebär att all personal har ett ansvar att följa skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. All personal ska ifrågasätta och reflektera kring de normer och värderingar hen förmedlar i kontakten med våra elever. All personal ska vid misstanke om diskriminering, kränkande behandling eller trakasserier anmäla detta till skolledningen. All personal ska följa de främjande, förebyggande och
direkta åtgärder som finns i skolans plan mot diskriminering och kränkande
behandling.

Om en elev eller vårdnadshavare upplever att eleven utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling är det viktigt att informera skolan om detta. I första hand kan man vända sig till elevens klasslärare eller skolledningen med detta men det går också bra att vända sig till övrig personal på skolan som då vidarebefordrar detta.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på tallhagsskolan

Elevhälsan på Tallhagsskolan

Elevhälsans uppdrag på Vasaskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Publicerad: 27 oktober 2020