Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Elevhälsan på Södermöreskolan består av skolledning; studie- och yrkesvägledare, två kuratorer och två skolsköterskor. Elevhälsan har en viktig roll med kunskap som kompletterar pedagogiken för att skapa en så positiv lärandesituation för eleven som möjligt. Varje stödinsats skall ges i rätt tid och av rätt personalkategori. Elevhälsateamet (EHT) träffas varannan vecka. Då medverkar även speciallärare.

All personal inom våra skolor skall utifrån sina olika roller, medvetet arbeta för att främja elevernas goda hälsa och lärande. Särskild tonvikt skall ligga på att göra eleverna delaktiga med inflytande över och möjlighet att påverka sin vardag. All personal skall arbeta med att stärka elevernas självkänsla samt deras förmåga att arbeta tillsammans med andra. All verksamhet skall ha ett inkluderande perspektiv med en tydlig strävan efter att alla elever skall få huvuddelen av sin undervisning i sin ordinarie grupp/klass.

Elevhälsans personalgrupper samverkar med varandra och övrig personal i skolan arbetar för att åstadkomma en god lärandemiljö för eleverna, med ett extra ansvar för elever med rätt till särskilt stöd.

Det är av största vikt att all verksamhet i skolan genomsyras av en gemensam grundsyn;

  • Ett salutogent, lösningsfokuserat perspektiv, som innebär att vi alltid utgår från det
    som fungerar. Det är en positiv grundsyn.
  • Ett inkluderande perspektiv, som innebär en skola där alla deltar i gemenskapen utifrån sina förutsättningar.
  • Att vi med våra olika kompetenser bidrar till att skapa helheter och sammanhang för våra elever.
  • Elevhälsans arbete är av såväl förebyggande som åtgärdande karaktär.

Elevhälsans personal medverkar i ett stadigvarande forum på varje skola, EHT-elevhälsateam. På EHT behandlas i huvudsak frågor på individnivå även om utrymme även kan finnas för frågor på arbetslags- eller enhetsnivå. EHT äger rum på skolorna enligt ett rullande schema. Rektor på varje skola ansvarar för dessa möten och för elevhälsans arbete på respektive skola.

Därutöver kan elevhälsapersonal adjungeras in till skolledningsgruppen löpande under skolåret. Detta när det finns behov av att diskutera frågor av övergripande karaktär, företrädesvis på kommundelsnivå. När någon ur elevhälsan känner behov av att delta i ett skolledningsmöte anmäls detta till samordnaren för elevhälsa, rektor på Södermöreskolan.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på södermöreskolan

Senast uppdaterad: 25 februari 2021
Publicerad: 29 maj 2017