Vision och mål

Rinkabyholmsskolans vision är:

Genom trygghet, respekt och ett lustfyllt lärande bygger vi grunden till ett livslångt kunskapande och en nyfikenhet på framtiden.

Rinkabyholmsskolans vision ska hjälpa oss i vårt dagliga arbete med en hög måluppfyllelse. Visionen ska vara utgångspunkten då pedagoger, skolledning och
elever sätter upp mål för verksamheten. Vi vill genom vår vision vara med och skapa morgondagens vuxna som tror på sin förmåga och har en framtidstro.

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola och här börjar arbetet med att eleven ska känna att de själva äger sin kunskap. Vi jobbar medvetet med att utveckla de språkliga och matematiska förmågorna. Datorn är ett viktigt redskap i arbetet.

På lågstadiet, årskurs 1-3, fortsätter det viktiga arbetet med de grundläggande färdigheterna och förmågorna. Läs- och skrivutveckling tränas med hjälp av såväl dator som papper och penna. I matematik arbetar vi mycket praktiskt.

På mellanstadiet, årskurs 4-6, sker en ökning i kunskapsinhämtning och utvecklande av förmågor.

Skolan har engagerade och välutbildade pedagoger som arbetar nära eleverna och ger dem kontinuerlig feedback på sitt arbete (formativ bedömning) för att de ska utvecklas så långt det är möjligt.

Vi har ett inkluderande arbetssätt, vilket innebär att speciallärare och resurspedagoger anpassar elevernas skoldag i nära samråd med ämneslärare och klasslärare.

Vi erbjuder fokustid (läxhjälp) och lovskola med behöriga ämneslärare.

Fler sidor inom resultat och metoder på rinkabyholmsskolan

Modersmål, hemspråk på Rinkabyholmsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Rinkabyholmsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Rinkabyholmsskolan

Här samsas gungor, sandlådor, lekställningar, grusplan, asfaltplaner och gräsplan.

Värdegrund på Rinkabyholmsskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten.

Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Publicerad: 24 maj 2017