Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Elevhälsan på Pårydsskolan består av rektor, specialpedagog, kurator och skolsköterska. Elevhälsan träffas en gång i månaden.

En gång per termin medverkar skolläkaren, två gånger per termin skolpsykologen. Elevhälsan har en viktig roll för helhetssynen på eleven och som stöd för pedagogerna.

Elevhälsateamet samverkar med övrig personal utifrån ett hälsofrämjande och
inkluderande perspektiv för att åstadkomma en god lärandemiljö med ett extra
ansvar för barn/elever med speciella behov.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på pårydsskolan

Trygghet och säkerhet på Pårydsskolan

Pårydsskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krishantering och POSOM-grupp

Senast uppdaterad: 6 mars 2020
Publicerad: 24 maj 2017