Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Trygghet och säkerhet

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Trygghetsgruppen består av lärare från förskoleklass, skola och fritidshem samt skolans kurator och rektor. Gruppen har ett särskilt ansvar för arbetet med en trygg och trivsam skola och att det finns fungerande rutiner för att komma tillrätta med diskriminering och kränkande behandling.

Gruppen ansvarar för uppföljning och utvärdering av skolans plan för
likabehandling.

HANDLINGSPLAN FÖR KRISGRUPPEN I LJUNGBYHOLM

Förskolan Ljungbyholm, Södermöreskolan, Ljungbyholmsskolan

Syfte

Att upprätta och underhålla rutiner för att identifiera olycksrisker och för att
kunna reagera i händelse av olyckor och nödsituationer.

Ansvar

Rektor ansvarar för handlingsplanen och tillsättandet av gruppen.

Krisgruppens arbetspolicy är

 • Att träffas minst en gång varje termin. Rektor på Ljungbyholmsskolan sammankallar.
 • Att arbeta med full sekretess.
 • Att på lämpligt sätt följa upp varje ärende när den akuta fasen är avslutad.
 • Att utvärdera krisgruppens agerande efter avslutad händelse.
 • Rektor/förskolechef på den drabbade enheten kallar krisgruppen och tar huvudansvar för krisarbetet.

Krisgruppens medlemmar

 • Ulf Nilsson, rektor
 • Claes Lindmark, bitr. rektor
 • Malin Holmdahl, rektor
 • Sofia Blad, skolsköterska
 • Anette Persson, skolsköterska
 • Linda Wreibo, kurator
 • Lars Graaf, kyrkoherde
 • Mariana Liljelli Persson, fritidsledare

Diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyholmsskolan

På skolan finns rutiner för att komma tillrätta med diskriminering och kränkandebehandling.

Fotografering i skolan på Ljungbyholmsskolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Olycksfallsförsäkring på Ljungbyholmsskolan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på Ljungbyholmsskolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen ...