Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Värdegrund på Ljungbyholmsskolan

Bild

All personal som arbetar inom skola, förskoleklass och fridishem ska medverka till att utveckla barn och elevers känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.

All personal ska stå för ett demokratiskt förhållningssätt och ska aktivt motverka trakasserier, diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper. Det ska finnas en medvetenhet om att vuxnas förhållningssätt påverkar barnens och elevernas förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Alla barn och elever ska behandlas med respekt oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsöverskridande uttryck eller identitet,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi ska arbeta målinriktat
för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och allas lika värde. Vi arbetar förebyggande för att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Intentionerna i Barnkonventionen genomsyrar våra verksamheter.

Ett nära samarbete med hemmet en förutsättning för en trygg och trivsam skola.

Fler sidor inom resultat och metoder på ljungbyholmsskolan

Modersmål, hemspråk på Ljungbyholmsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Ljungbyholmsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Ljungbyholmsskolan

Lokalerna är generösa och ger goda möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Vision och mål på Ljungbyholmsskolan

Ljungbyholmsskolan utmärker sig för att vara en skola med hög måluppfyllelse

Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Publicerad: 24 maj 2017