Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Resultat och metoder

Förskoleklassen är för de flesta elever det första mötet med Ljungbyholmssskolan.

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ha sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som de tidigare tillägnat sig,
till exempel i förskolan.

På lågstadiet fortsätter det viktiga arbetet med de grundläggande färdigheterna och
förmågorna. Läs- och skrivutveckling tränas med hjälp av såväl dator som papper
och penna. I matematik arbetar vi en hel del praktiskt.

På mellanstadiet sker en stegring i kunskapsinhämtning och utvecklande av förmågor. Här får eleverna också möta nya skolämnen. I år 6 får eleverna betyg för första gången.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda
eleverna en meningsfull fritid. Undervisningen kompletterar förskoleklassen och
skolan.

Skolan är mycket väl tillgodosedd med behöriga och legitimerade lärare. Alla lärare i
skolan har tagit del av läslyftet.

Vi arbetar efter kommunens gemensamma läs- och skriv och matematikplan F-9.

Vi erbjuder fokustid och lovskola med behöriga ämneslärare.

  • Nationella ämnesprov – betyg
  • Elev-föräldraenkäter
  • Klasskonferenser
  • Jämförelsekommuner

  Modersmål, hemspråk på Ljungbyholmsskolan

  Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

  Resultat och uppföljning på Ljungbyholmsskolan

  Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

  Studiemiljö på Ljungbyholmsskolan

  Lokalerna är generösa och ger goda möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

  Vision och mål på Ljungbyholmsskolan

  Ljungbyholmsskolan utmärker sig för att vara en skola med hög måluppfyllelse

  Värdegrund på Ljungbyholmsskolan

  Ett nära samarbete med hemmet en förutsättning för en trygg och trivsam skola.