Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Fritidshem på Lindöskolan

Fritidsverksamheten på Lindöskolan

Syfte

Vi vill nå en ökad måluppfyllelse och en progression i vår verksamhet. Genom upp-delningen i detta dokument strävar vi efter att förtydliga detta.

”Det är nödvändigt att det finns en progression i verksamheten över tid för att eleverna ska få möjlighet till nya och fördjupade kunskaper och erfarenheter samt successivt ökat ansvar. Eleverna behöver uppleva att de utvecklas och utmanas i verksamheten genom åren och inte är hänvisade till liknande aktiviteter och utbud från år till år. På så sätt går det att bevara deras glädje och entusiasm inför att lära sig och ta itu med nya utmaningar. Det är också viktigt att elevernas ansvar och inflytande ökar med stigande ålder och mognad.” (Allmänna råd sid36)

 • År F – Vi pratar om varför vi äter mellanmål. Eleverna brer sin egen smörgås.
 • År 1 – Eleverna får göra sitt eget enklare mellanmål i form av fruktsallad.
 • År 2 - Göra enklare mellanmål i ugn exempelvis varma smörgåsar.
 • År 3-6 - Vi pratar om och gör nyttiga mellanmål tillsammans exempelvis smoothie, scones med mera.

Alla elever tar ansvar för sitt eget mellanmål. Eleverna får ibland äta mellanmål utomhus.

”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälsa- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas” (LGR11 sidan 10).

 • År F – Eleverna upplever närmiljön runt skolan. Vi leker och pratar allemansrätt.
 • År 1 – Eleverna upplever närmiljön runt skolan. Vi leker och pratar allemansrätt. Vi äter vårt medhavda mellanmål och upplever öppen eld.
 • År 2 – Eleverna går till skolskogen och får där möjlighet att tälja med kniv, grillar och upplever öppen eld.
 • År 3-6 – Eleverna går till skolskogen och får där möjlighet att laga mellanmål på stormkök eller öppen eld. Eleverna får möjlighet att prova olika aktiviteter genom olika föreningar.
 • År 1-6 går till Gymnasten vissa veckor.

”Skolans mål är att varje elev har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv.” (LGR11 sid17)

”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.” (LGR11 sid9)

 • År F-6

Den skapande verksamheten utgör en stor del av fritidshemmets verksamhet. Här ges möjlighet att pröva olika material, tekniker, uttrycksformer inom det konstnärliga och kulturella spektra.

Material/tekniker: gips, lera, saltdeg, trä, lim, sockermålning, blåsmålning, kulmålning, tumtryck, brännpenna, akvarell, oljepastell, kaffemålning, ståltråd, tejp, folie, kartong, skumgummi, tråd, knappar, garn, väva, sy, knyta och pärlor. Vi använder oss av estetiska uttrycksformer genom: skuggteater, forumteater, dockteater, musik och dans. På lovdagar besöker vi Kalmar länsmuseum. Vi går också till Kalmar konstmuseum och Linnéuniversitetets dramagrupper när vi blir inbjudna.

”Eleverna ska få uppleva olika uttrycksformer för kunskaper. De ska få pröva på och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande, och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.” (LGR11 sid 10)

 • År F-6 – Vi lotsar eleverna till olika aktiviteter och gruppsammansättningar för att vidga deras sociala kompetens och nyfikenhet. Vi erbjuder ett brett urval av aktiviteter för att locka alla elever.
 • År F – arbetar med aktiva val. Dessa hjälper eleverna att landa i en aktivitet, att befinna sig i olika gruppkonstellationer och att prova nytt.
 • År 1 – arbetar med leklådor som riktar sig mot olika yrkesgrupper. Innehållet i lådorna är tänkt att locka så många som möjligt till lek.
 • År 2 – erbjuder olika aktiviteter i en inspirerande miljö för att möta så många elever som möjligt. Mötet mellan pedagog och elev är viktigt för en bra start på eftermiddagen. Pedagogerna delar aktivt upp sig så eleverna känner stöd och kan stanna kvar i en aktivitet.
 • År 3-6 – erbjuder olika aktiviteter för att möta så många elever som möjligt.

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.” (LGR11 sid7)

År F-6

Inomhus
Vi nyttjar vår idrottssal varje eftermiddag i styrda eller fria aktiviteter. Flera av aktiviteterna styrs genom demokratiska val av eleverna. De äldre eleverna har möjlighet att planera och leda aktiviteter för sina kamrater.

Utomhus
Vi nyttjar vår skolgård och närmiljö till lustfylld lek och lärande.

”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla eleverna daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” (LGR11 sid 9)”

År F-6

Värdegrundsarbetet genomsyrar fritidshemmens alla dagar. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor exempelvis visa film där handling diskuteras i grupp, forumspel för att beröra vissa områden, konflikthantering/lösning handledning till att lösa konflikter.

”Elevernas utveckling och socialisation sker i grupp och det är också inom gruppen som sociala normer och värden prövas och utvecklas. I fritidshemmet ska stor vikt läggas vid att uppmuntra eleverna att i samspel med kamrater utveckla sin sociala kompetens. (Allmänna råd sid 37)

Fritidshemmets personal ska öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem samt klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet” (LGR11 avsnitt 2.1.) (Allmänna råd sidan 37).

År F-6

Leken har stor betydelse i fritidshemmens verksamhet. Vi ger eleverna ett urval och en variation av aktiviteter. Genom detta tränar eleverna sin förmåga att ta hänsyn, samarbeta, fantisera, lösa konflikter med mera. Vi ger eleverna tid och redskap för leken.

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla eleverna daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” (LGR11 sid 9)

Kontakt

 • Lindöskolan Vinga, år 1

  Fritidsverksamhet

  0480-45 32 85

  Besöksadress

  Lindövägen 3

 • Lindöskolan Måseskär, år 2

  Fritidsverksamhet

  0480-45 32 86

  Besöksadress

  Lindövägen 3

 • Lindöskolan Sillåsen, förskoleklass

  Fritidsverksamhet

  0480-45 32 82

  Besöksadress

  Lindövägen 3

 • Lindöskolan Rödkallen, år 3-6

  Fritidsverksamhet

  0480-45 32 84

  Besöksadress

  Lindövägen 3

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på lindöskolan

Information till vårdnadshavare med barn på Lindöskolan

Varmt välkomna tillbaka till ett nytt läsår på Lindöskolan.

Förväntningar på Lindöskolan

Lindöskolans förväntningar och regler som gäller på skolan

Inloggning vårdnadshavare på Lindöskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Prov och läxor på Lindöskolan

Information om fokustid och nationella prov på Lindöskolan

Läsårstider och schema på Lindöskolan

Information om Lindöskolans schema och årsplanering

Sjukanmälan på Lindöskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Senast uppdaterad: 10 augusti 2020
Publicerad: 15 september 2017