Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling

Vi i Kalmar kommun arbetar i enlighet med diskrimineringslagen och Skollagen när det kommer till diskrimering och kränkande behandling.

Diskrimineringslagen säger:

"Barn och elever får aldrig utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling i förskolan eller skolan."


Skollagen säger:

"Personal får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka kränkandebehandling."

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Varje förskola och skola i Kalmar kommun har sin egen skriftliga dokumentatation om diskriminering. Den finns att hitta på respektive enhets sida.

Förskollärare, lärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till huvudmannen (Kalmar kommun).

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på kalmarsundsskolan

Elevhälsan på Kalmarsundsskolan

Elevhälsans uppdrag på Kalmarsundsskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Trygghet och säkerhet på Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolans arbete med trygghet och säkerhet

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring på Kalmarsundsskolan

Sekretess i skolan

Information kring sekretess på Kalmarsundsskolan

Fotografering i skola och förskola

Information kring fotografering på Kalmarsundsskolan

Publicerad: 2 oktober 2019