Vision och mål

Förskoleklassen är för de flesta elever det första mötet med Kalmarsundsskolan.

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola och här börjar arbetet med att eleverna ska känna att de själva äger sin kunskap. Vi jobbar medvetet med att utveckla de språkliga och matematiska förmågorna. Datorn är ett viktigt redskap i arbetet med ”Att Skriva sig till Läsning” – ASL.

På lågstadiet, årskurs 1-3, fortsätter det viktiga arbetet med de grundläggande färdigheterna och förmågorna. Läs- och skrivutveckling tränas med hjälp av såväl dator som papper och penna. I matematik arbetar vi mycket praktiskt.

På mellanstadiet, årskurs 4-6, sker en ökning i kunskapsinhämtning och utvecklande av förmågor. Alla elever i årskurs 4-9 har en personlig dator som pedagogiskt verktyg.

På högstadiet, årskurs 7-9, har vi fullt utrustade ämnessalar. Vi har ett samarbete med gymnasiet i flera ämnen bland annat matematik.

Nyanlända elever erbjuds förberedelseklass på mellan- och högstadiet På lågstadiet integreras eleverna i sina klasser direkt medan de äldre eleverna integreras successivt i ordinarie klasser, utifrån sina styrkor. Skolan har engagerade och välutbildade pedagoger som arbetar nära eleverna och ger dem kontinuerlig feedback på sitt arbete (formativ bedömning) för att de ska utvecklas så långt det är möjligt.

Vi har ett inkluderande arbetssätt, vilket innebär att speciallärare och resurspedagoger anpassar elevernas skoldag i nära samråd med ämneslärare och klasslärare.

Vi erbjuder fokustid (läxhjälp) och lovskola med behöriga ämneslärare

Fler sidor inom resultat och metoder på kalmarsundsskolan

Modersmål, hemspråk på Kalmarsundsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Mångfald

Vi på Kalmarsundsskolan har ett socialt tillåtande klimat, vi ser olikheter som en styrka.

Resultat och uppföljning på Kalmarsundsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolan jobbar med att ha en trivsam och praktisk studiemiljö för eleverna.

Värdegrund på Kalmarsundsskolan

Vi ser, hör och gör det lilla extra och jobbar för att eleven utmanas, oavsett vilken nivå eleven befinner sig på.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2020
Publicerad: 2 maj 2017