Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Sverige utvecklas alltmer till ett mångkulturellt land. Därmed är det också fler och fler människor hos oss som pratar ett annat språk än svenska i sin vardag. Forskningen har visat att barn och ungdomar som undervisas i sitt modersmål behärskar svenska bättre, är tryggare och trivs bättre i skolan.

Modersmålsundervisningen är inte bara en fråga om att lära sig språket, utan handlar mycket om att stärka elevens identitet och göra jämförelser mellan Sverige och modersmålslandet både vad gäller språk och kultur.

Modersmålsundervisning - ett eget ämne i grundskolan

Målet är att barnen på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske under sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen. Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Kalmar kommun erbjuder modersmålsundervisning till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet.

Modersmålsundervisning är till för elever i förskoleklassen, grundskolan och gymnasiet. Ansökan om modersmålsundervisningen görs på blankett som lämnas till hemskolans rektor.

Kontakt

Fler sidor inom resultat och metoder på kalmarsundsskolan

Mångfald

Vi på Kalmarsundsskolan har ett socialt tillåtande klimat, vi ser olikheter som en styrka.

Resultat och uppföljning på Kalmarsundsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolan jobbar med att ha en trivsam och praktisk studiemiljö för eleverna.

Vision och mål på Kalmarsundsskolan

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola och här börjar arbetet med att eleven ska känna att de själva ä...

Värdegrund på Kalmarsundsskolan

Vi ser, hör och gör det lilla extra och jobbar för att eleven utmanas, oavsett vilken nivå eleven befinner sig på.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2020
Publicerad: 19 maj 2017