Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Resultat och uppföljning på Gröndalsskolan

Grundsärskolans läroplan ger utrymme för hög grad av individanpassning och varierat lärande.

För alla elever i grundsärskolan årskurs 1 genomförs det nationella bedömningsstödet i ämnena svenska och matematik.

Elevens måluppfyllelse under hela skoltiden följs upp vid utvecklingssamtal med vårdnadshavare. Klasskonferenser genomförs en gång per läsår och därimellan träffas elevhälsateamet varje vecka.

Fler sidor inom resultat och metoder på gröndalsskolan

Värdegrund på Gröndalsskolan

Trygghet och studiero

Vision och mål på Gröndalsskolan

Trygghet, Självständighet, Glädje, Tillgänglighet, Kunskap och Kommunikation är Gröndalsskolans ledord.

Modersmål, hemspråk på Gröndalsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Senast uppdaterad: 20 januari 2021
Publicerad: 11 januari 2021