Trygghet och säkerhet

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Vi arbetar för att elever och medarbetare på vår skola ska känna sig trygga under skoldagen och vara delaktiga i en gemensam arbetsmiljö som vi alla är med och vårdar på bästa sätt.

Elevhälsans kompetenser innefattar specialpedagog/speciallärare, kurator, skolsköterska, studie-och yrkesvägledare samt skolledning. Med hjälp av våra gemensamma dokument såsom ordningsregler, plan mot diskriminering och kränkande behandling samt digitala verktyg såsom draftit och KIA är det vår ambition att arbeta för en skola som befinner sig i framkant när det gäller det vardagliga arbetet att slå vakt om en skola som präglas av ett gott lärandeklimat för både elever och medarbetare.

Via de råd som våra elever verkar inom elevråd, kamratstödjare och kostråd tar vi det elevdemokratiska arbetet på allvar. Våra föräldrar är alla välkomna till de återkommande föräldraråden som skolledningen bjuder in till under skolåret.

Våra medarbetare har varje vecka möjlighet att lyfta de elevärenden som behöver feedback från elevhälsan och målsättningen är att eftersträva ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt där hjälp samt stöttning ska sättas in snarast möjligt för att hjälpa elevens situation framåt. När hjälp utifrån behöver tillkallas samverkar vi med central elevhälsa som har skolpsykologer och skolöverläkare tillhanda. Andra samverkande aktörer finns inom landstingets ram, t ex BUP och Habiliteringen. När skolan behöver konsultera föräldrar kring en elevs skolsituation bjuder rektor in till samråd.

Elevhälsans ambition är att maximalt korta ledtider och tillsammans arbeta proaktivt för elevens bästa i varje situation.

Per-Ola Jacobson
Rektor
Falkenbergsskolan

Fotografering i skolan på Falkenbergsskolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Falkenbergsskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Olycksfallsförsäkring på Falkenbergsskolan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på Falkenbergsskolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen ...