Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Skolan och dess omgivning

Illustration utomhuslek

Dörbyskolan är en f-6 skola som ligger i Smedby, ett samhälle ungefär en mil väster om Kalmar. Vi tar emot cirka 360 elever i åldrarna 6-12 år.

Dörbyskolans organisation

I Dörbyskolans fem arbetslag finns mentorer för alla klasserna som har ett särskilt ansvar för elevens personliga och kunskapsmässiga utveckling. Mentorskapet utgör en mycket viktig del i skolans elevhälsoinriktade arbete. Ett gott mentorskap är en framgångsfaktor för hur väl eleverna når målen och trivs i skolan. Att bygga bra relationer, att ha höga förväntningar på eleverna, att ha bra rutiner för uppföljning, att fånga upp frånvaro direkt, och att lära eleverna att ta ansvar är betydelsefullt i mentorskapet.

I fritidshemmen arbetar fritids- och resurspedagoger som är knutna till undervisningen. Fritids- och resurspedagoger kan finnas med som en resurs i klassen eller som resurs till en enskild elev. Fritidspedagogen har det pedagogiska ansvaret för elevernas lärande på fritidshemmet.

I skolans resursarbetslag finns specialpedagog, speciallärare, resurslärare och lärare i svenska som andraspråk. Resursarbetslaget leds av skolans specialpedagogiska samordnare som tillsammans med rektor leder elevhälsateamet. I resursarbetslaget har rektor samlat skolans pedagogiska specialistkompetens. Resursarbetslaget
stöttar elever, lärare, vårdnadshavare och rektor i specialpedagogiska frågeställningar och ärenden, samt ansvarar för att skolans samlade specialpedagogiska kompetens och kunnande utvecklas och upprätthålls.

Förutom dessa resurser finns på skolan även kurator, skolsköterska och IT-pedagog.

Kurator fungerar som socialt stöd på individnivå i exempelvis samtal med elever och familjer, på gruppnivå exempelvis med handledning och konsultation till skolpersonal och arbete i grupper och klasser.

Skolsköterska är en viktig del i det hälsofrämjande proaktiva arbetet inom elevhälsateamet. Omvårdnad ska ske utifrån ett helhetsperspektiv och skapa förutsättningar för livslångt lärande.

IT-pedagogen inspirerar och handleder i verksamheten inom ramen för IT-utveckling och digitalisering, samt arbetar för att öka kunskapen och skapa engagemang om hur IT kan användas av pedagoger och elever för att på ett kreativt, inspirerande och lärorikt sätt öka förutsättningarna för lärande. IT-pedagogen har som uppdrag att utveckla programmering i undervisningen utifrån skollag och läroplan.

Fler sidor inom välkommen till dörbyskolan

Förväntningar på Dörbyskolan

Dörbyskolans förväntningar och regler som gäller på skolan

Kontakta Dörbyskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Dörbyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Dörbyskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Välkommen till Dörbyskolan

Välkommen till Dörbyskolan

Publicerad: 28 oktober 2020