Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Trygghet och säkerhet

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Skolan har en trygghetsgrupp där det finns resurspedagog och lärare och gruppen leds av trygghetssamordnare tillika förstelärare i svenska som andraspråk. Trygghetsgruppen följer upp, utvärderar och analyserar skolans trygghetsarbete. Vidare utgör gruppen ett viktigt stöd till personal kring motverkandet av eventuell diskriminering och kränkande behandling.

I Dörbyskolans trygghetsgrupp ingår Karin Rofors, Emil Ros och Miriam Darwiche.