Stöd, hälsa och trygghet

En viktig del i vårt uppdrag är att främja ett tryggt klimat och erbjuda barnen den hjälp och det stöd de behöver för att må bra i skolan och klara av skolarbetet.

Ett övergripande mål är att alla ska uppleva att de lyckas och känna en tilltro till sin egen förmåga. Som hjälp för oss i arbetet finns planer och rutiner att följa i olika sammanhang, men en grundläggande insats görs varje dag i det dagliga mötet med barnen där vi i första hand är närvarande medmänniskor.

Elevhälsa på Dörbyskolan

Elevhälsans uppdrag på Dörbyskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Trygghet och säkerhet på Dörbyskolan

Dörbyskolans arbete med trygghet och säkerhet. Trygghetsgrupp och POSOM-grupp