Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling

Vi i Kalmar kommun arbetar i enlighet med diskrimineringslagen och Skollagen när det kommer till diskrimering och kränkande behandling.

Diskrimineringslagen säger:

"Barn och elever får aldrig utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling i förskolan eller skolan."


Skollagen säger:

"Personal får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka kränkandebehandling."

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Varje förskola och skola i Kalmar kommun har sin egen skriftliga dokumentatation om diskriminering. Den finns att hitta på respektive enhets sida.

Förskollärare, lärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till huvudmannen (Kalmar kommun).

Fler sidor inom trygghet och säkerhet på djurängsskolan

Fotografering i skolan på Djurängsskolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Olycksfallsförsäkring på Djurängsskolan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på Djurängsskolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen ...

Senast uppdaterad: 10 augusti 2020
Publicerad: 23 maj 2017