Förväntningar

Uppträdande

Vi visar varandra hänsyn och respekt genom att t.ex. hälsa på varandra, lyssna på den som talar, använda ett trevligt och vårdat språk samt bjuder in varandra till att delta i social samvaro.

Skolmiljö

Vi håller rent och snyggt omkring oss i både lektionssalar och gemensamma utrymmen (korridorer, fritids, matsal och skolgård). Vi är försiktiga om våra egna, kamraternas samt skolans saker.

Skolmaterial

Vi tar med rätt material och utrustning till lektionen och är försiktiga med allt skolmaterial som vi får eller får låna.

Studiero

Var och en ansvarar för att skapa arbetsro under lektionstid.

Bråk och slagsmål

Vi använder inte fysiskt eller psykiskt våld. Slag, knuffar, sparkar, mobbning och utfrysning är förbjudet.

Kränkningar

Vi tolererar ingen kränkande behandling. Detta regleras utförligt i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Du får tänka och tycka vad du vill, men du får inte säga eller skriva vad du vill.

Ogiltig frånvaro

Att komma för sent, skolka eller skolvägra är inte tillåtet och rapporteras som ogiltigt frånvaro.

Fusk

Vi betraktar det som fusk om någon använder otillåtna hjälpmedel vid prov. Det är också fusk om någon kopierar inlämningsuppgifter helt eller delvis utan att ange detta.

Teknisk utrustning

Mobiltelefoner, musikspelare eller annan teknisk utrustning ska vara avstängd under hela skoldagen om ansvarig personal inte bestämt annat. Utrustningen stängs av innan vi går in i skolbyggnaden. Personalen samlar in mobiltelefonerna vid skoldagens start och återlämnar dem vid skoldagens slut. Personal avgör vad utrustningen i så fall får användas till.

Störande föremål

Störande och farliga föremål får omhändertas av rektor eller lärare om de används störande eller utgör hot mot säkerheten. Innehav av droger, dopningsmedel, knivar, vapen eller andra farliga föremål polisanmäls.

Värdesaker

Skolan ersätter inte värdesaker som försvinner eller går sönder, lämna dessa hemma i möjligaste mån.

Skadegörelse

Om någon genom uppsåt eller oaktsamhet gör sig skyldig till skadegörelse kan skolan ställa krav på reparation eller ersättning. Detta gäller även borttappat eller förstört material.

Bussregler

Reglerna gäller på skolbussen och på annan bussåkning med skolan.

 • Vi visar hänsyn till busschaufförens uppgift att köra oss säkert genom att sitta stilla och lugnt på vår plats. Vi talar lugnt och lågt med den som vi sitter bredvid, inga andra.
 • Vi behåller bältet på tills chauffören/ annan vuxen säger till att man får knäppa loss sig eller tills dörrarna öppnas.
 • Du äter eller dricker inte på bussen.
 • Du får endast använda mobiltelefon om du har hörlurar på dig. Det är inte tillåtet att filma eller fotografera eller spela in ljud.

Övrigt

Skolan följer samma lagar och regler som samhället i övrigt. Skolan är ingen allmän plats. Det betyder att endast skolans personal, elever och dess vårdnadshavare får vistas på skolan.

Konsekvenserna ska stå i relation till förseelsen. Hänsyn tas till om det är första gången något händer, eller om det upprepas. Vissa förseelser är av naturen allvarligare än andra och kräver därmed mer omfattande åtgärder. Vårdnadshavare skall alltid underrättas vid regelbrott.

 1. Tillsägelse från lärare eller annan personal att eleven ska ändra sitt beteende.
 2. Utvisning ur klassrummet under återstoden av lektion. Lärarens ansvar för eleven kvarstår även under den utvisade tiden.
 3. Kvarsittning alternativt komma tidigare för att ta igen förlorad tid (max 1h).
 4. Omhändertagande av föremål återlämnas senast vid skoldagens slut. Vid upprepade tillfällen eller om föremålets beskaffenhet så kräver kan det hållas max 4 dygn till dess att vårdnadshavare kontaktats. Hälso- och säkerhetsfarliga föremål skall omhändertas och skyndsamt anmälas till polis.
 5. Utredning i samråd med vårdnadshavarna i syfte att komma fram till åtgärder för ändrat beteende. Åtgärdsprogram upprättas.
 6. Skriftlig varning innehåller vilka åtgärder som kan komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende utifrån nuvarande åtgärdsprogram.
 7. Tillfällig omplacering inom enheten om det behövs efter utredning för att säkerställa andra elevers behov av trygghet och studiero. (Max 4 veckor).
 8. Tillfällig placering vid annan skola om tidigare åtgärder inte har avsedd effekt. (Max 4 veckor).
 9. Avstängning är möjligt om allt annat provats samt att eleven erbjuds kompensation för missad undervisning. Vårdnadshavarna ska ges tillfälle att yttra sig innan åtgärden utförs. Socialtjänsten ska underrättas om avstängningen. (Max 1 vecka åt gången vid 2 tillfällen per termin).

§ Åtgärderna 1-3 är konsekvenser som läraren själv tar initiativ till.

§ Åtgärd 4 hanteras utifrån vilket föremål det gäller; allt från att enbart återlämna vid dagens slut till att polisanmäla.

§ Åtgärderna 5-9 måste följa upptrappningsmodellen steg för steg och skall användas återhållsamt och hållas så kortvariga som möjligt. Dessa steg sker enligt beslut från rektor.

§ Åtgärderna 2-3 samt 5-9 skall dokumenteras skriftligt av den som genomfört åtgärden. Åtgärd 4 dokumenteras om föremålet inte återlämnas senast vid skoldagens slut.

Reglerna gäller för alla som vistas i skolan, såväl elever som personal!

Konsekvenserna gäller för elever. Om personal gör sig skyldig till regelbrott hanteras detta av rektor.

Fler sidor inom resultat och metoder på djurängsskolan

Modersmål, hemspråk på Djurängsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Djurängsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål

Vi vill att våra barn och elever ska känna en trygghet under hela dagen och under alla dagens lärmoment

Värdegrund på Djurängsskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten

Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Publicerad: 23 maj 2017