Nybyggnation

Här kommer ni att kunna följa vår process med arbetet kring nybyggnationen av skolan och följa historiken bakåt.

Information angående flyttning av busshållplats Djurängsskolan

Byggtrafiken vid Djurängsskolan medför att busshållsplatsen för våra elever inte är trafiksäker på önskvärt sätt. Med anledning av detta har en trafiktutred-ning gjorts med syfte att hitta en mer säker plats för busshållsplatsen.

Igår hölls ett informationsmöte kring detta där Mats Borg, projektledare, Wolf-gang Fried, Barn- och ungdomsförvaltningen och undertecknad informerade om att busshållplatsen kommer att flyttas 800 meter till grönområdet vid Djur-ängsvägen/Hagmarksvägen från och med måndag 9 april. Där finns idag en befintlig busshållplats som heter Hagmarskvägen. Busshållplatsen är markerad med en svart prick på kartan nedan.

Cykelvägen som vi bedömer som mest trafiksäker är markerad med svart linje på kartan nedan. Det är en upplyst cy-kelväg som snöröjs vintertid.
Under påsklovet kommer cykelställ och staket att flyttas till busshållplats Hag-marksvägen.

Som tidigare kommer en buss att börja sin tur ute vid Kläckeberga gård innan den kör vidare till Djurängen. Bussen som går från Tullbro 14.20 kör vidare ut mot Kläckeberga gård efter Djurängen.

Det kommer finnas cykelställ vid idrottshallen för de elever som börjar sin dag med idrott och då kommer bussen att släppa av dem på eftermiddagen vid idrottshallen.

Vi uppmanar er föräldrar att hålla låg hastighet och iaktta största försiktighet när ni lämnar/hämtar era barn vid busshållplatsen.

Angående bussarna mellan Djurängen och Tullbroskolan

Vår nya skola är nu igång att byggas i Djurängen. Det innebär att byggtrafik vistas på samma gata som eleverna kommer cyklandes, gåendes eller åkandes med bil på. Det är ingen säker trafiksituation och det måste vi ändra på. Just nu håller Mats Borg, projektledare, i samråd med skolledning och barn- och ungdomsförvaltningen på att hitta en annan lösning gällande busstrafiken.

Målsättningen är att den lösningen ska gälla from måndag efter påsklovet (9 april). Under nästa vecka går bussarna som vanligt från Djurängsskolan. HansaBygg har gått ut med information till alla sina underleverantörer att iaktta största försiktighet när de leverarar material till bygget. Det kommer finnas en extra vuxen på plats på morgonen och vår vaktmästare finns på plats på eftermiddagen.

Onsdag 28 mars kl 17.30 håller Mats Borg tillsammans med skolledning ett möte kring resultatet av trafikutredning som just nu pågår. Vi träffas på våning 3 Tullbroskolan.

Det är ett öppet möte och alla som är intresserade är välkomna att komma. Informationen som delges på mötet kommer efter mötet att publiceras på hemsidan.

Utredning pågår avseende placering av busshållplats för skolskjutsar och parkeringsplats för lämna/hämta vid Djurängsskolan.

Att placera busshållplatsen vid Baltiska vägen (bakom förskolan) är inget alternativ m.h.t att vändzonen är för liten för bussarna.

Tillsvidare får man stanna bilen för att lämna/hämta sitt barn vid Kungsgårdsvägen längs trottoaren mot HSB:s bostadshus.

Om man kommer gående och ska till busshållplatsen kan man välja gång- och cykelvägen över kullen sydväst om byggarbetsplatsen eller trottoaren på samma sida som HSB:s bostadshus.

I förra veckan hade vi första spadtaget då barn och politiker höll i spadarna.
Denna vecka kommer arbetsbodarna på plats.

I nästa vecka (v7) börjar markentreprenören att slå ner stålpålar i marken. Arbetet kommer att pågå i 2-3 veckor. Nästa informationsbrev kommer att skickas om ca 1 månad.

Som ni fått information om tidigare blev det Hansabygg AB som blev tilldelade uppdraget att bygga den nya Djurängsskolan. Tiden för överklagande har gått ut och HansaBygg planerar just nu för byggstart. Den 2 februari är det äntligen dags för det första spadtaget! Vi ser fram emot att följa och se vår nya skola och förskola växa fram.

I informationsbrevet som serviceförvaltningen skrev och som skickats ut till er, och som även återfinns här, står att maten ska serveras på matservis. Köket har nu fått sin diskmaskin installerad och den är igång. När det serveras soppa kommer eleverna kunna välja mellan plasttallrik och porslinstallrik. När det inte serveras soppa äts maten på plasttallrikar. Köket kommer att testa denna lösning under en period för att senare utvärdera den.

Minnesanteckningar från möte med Serviceförvaltningen och Barn- och ungdomsnämnden

Deltog från Serviceförvaltningen:

  • Gunilla Svensson, avdelningschef
  • Mats Borg, projektledare
  • Ann-Sofie Eriksson, kostchef

Deltog från Barn- och ungdomsförvaltningen:

  • Wolfgang Friedh, planeringssekreterare
  • Anna Snöberg, rektor

Det var ca 15 föräldrar representerade på mötet.

Serviceförvaltningen gick igenom bakgrunden till varför Djurängsskolan har rivits, de gick även igenom hur processen kring projektet ser ut. Dagordning och de bilder som visades bifogas. Det delades även ut en skriftlig information kring Djurängsskolan som även den bifogas. Informationen läggs även på vår hemsida under fliken ”Utflyttning och nybyggnation”. Serviceförvaltningen informerade om att det är svårt att ge en exakt tidpunkt när nya skolan/förskolan kommer stå klar då det är många parametrar som spelar in såsom anbud, väder och vind mm. Att på det första informationsmötet i april 2016 ge besked om att skolan skulle stå klar augusti 2018 var ett misstag.

Under mötet framfördes många synpunkter till förvaltningarna.

En handlade om bristande information kring processen. Att få läsa om när skolan blir färdig i tidningen känns inte ok. Rektor och förvaltningarna tar till sig kritiken och kommer framåt bli bättre på att informera om vad som sker i processen. Rektor kommer att få information från serviceförvaltningen som sedan skickas vidare till föräldrarna samt läggs ut här på hemsidan.

Trafiksituationen vid Tullbroskolan lyftes också. Det är ingen trafiksäker situation vid hämtning/lämning. Det kör bilar i höga hastigheter och det är även många cyklister som kommer i hög fart på trottoaren. Det är även ett stort problem att det inte finns tillgängliga parkeringsplatser vid hämtning/lämning. Då Stefan Larsson på samhällsbyggnadskontoret äger trafikfrågan kommer rektor att kontakta Stefan för att bjuda in honom till informationsmöte kring trafiken. Det har lämnats in flera synpunkter via Tyck-till gällande parkeringarna, både från föräldrar och från rektor.

Utemiljön kom upp som en punkt under mötet. Föräldrarna önskar att cellgraven hängas in. Detta är dock inget som någon av förvaltningarna kan påverka då det är Länsstyrelsens beslut som styr cellgraven. Det beslutet säger att det inte får uppföras några lekredskap eller dylikt i cellgraven. Då cellgraven dessutom är offentlig parkmiljö får skolan inte hägna in området. En oro kring att cellgraven är så offentlig lyftes. Det efterfrågades en rutin kring vad personal ska göra om någon form av attack sker. Rektor informerar om att detta har lyfts i personalgruppen och en plan för vad som ska göras om ngt sådan sker finns, i dagsläget dock inte skriftlig.

Det efterfrågades torkskåp på tredje våningen på Tullbro. Frågan lyftes förra vintern men stoppades då pga brandskyddsfrågor. Frågan har återigen lyfts med serviceförvaltningen som ska utreda frågan tillsammans med räddningstjänsten för att se om någon lösning kan finnas.

Från och med måndag nästa vecka (16/10) kommer eleverna återigen ha idrott i Djurängen då idrottshallen är färdigrenoverad. Det framkom synpunkter att idrotten bör bedrivas på närmare håll än Djurängen för att slippa bussåkandet. Skolan har undersökt möjligheter att vara i någon av sporthallarna närmare skolan. Det är ett högt bokningstryck på de hallarna och skolan kan inte få sammanhängande tider i samma hall. Skolan har lagt scheman så långt det går för att minimera antalet bussturer för eleverna. Det är några klasser som åker buss under skoldagen fram och tillbaka till idrotten, medan andra klasser startar eller slutar sin dag med idrott i Djurängen. Under tiden idrottshallen har renoverats har idrottsundervisningen bedrivits på bland annat Fredriksskans och i Spelefanten. Det har inte inneburit att eleverna har fått mer teoretisk undervisning i ämnet än i vanliga fall.

Om ni har frågor eller funderingar kring mötet som ni vill ha förtydligat är ni varmt välkomna att höra av er till rektorn.

Vi har tidigare fått ett besked från serviceförvaltningen att vår nya skola och förskola beräknas stå klar under första kvartalet 2019. Nu har vi fått ett nytt besked om att den nya skolan/förskolan kommer stå färdig för inflyttning till läsårsstart i augusti 2019.

Under tiden kommer vi att fortsätta vara på Tullbron och bedriva vår skola och vårt fritidshem här.

Idag har rivningen av Djurängsskolan startat igång. Det är ett företag från
Helsingborg som kommer riva skolan. Under hösten har Återbruket varit i
lokalerna och plockat ner det som går att återanvända. Rivningen kommer påbörjas invändigt så det kommer dröja någon vecka eller två innan vi ser något utvändigt.

Datumet för när den nya skolan är färdig är i dagsläget framflyttat till
årsskiftet 2018/2019 - alltså ett halvår senare än vad vi först fick besked om. Så fort vi vet mer exakt kommer informationen här på hemsidan.

Runt om i Kalmar grävs det för fullt och detta påverkar oss. Kalmar vatten
håller just på att gräva vid Postgatan och detta gör att våra bussar inte kan
köra in och lämna elverna på Unionsgatan då de inte kan komma ut via Postgatan. Bussarna kör därför på morgonen ner på Tullslätten och vänder i rondellen och släpper av eleverna vid busshållplatsen på Tullslätten (samma sida som skolan ligger på). På eftermiddagarna hämtar bussarna eleverna på Tullslätten. Grävningen är klar i slutet av december, det innebär att bussarna åter kommer hämta/lämna på Unionsgatan från och med vårterminsstart.

Som ni alla säkert har sett är nu våra lekredska på plats i den inhägnade
delen runt Berhardinaskolan. Alla elever och personal är väldigt glada för det. Vi har även flyttat dit förvaring för våra uteleksaker.

Rivningen av Djurängssskolan är igång. Just nu är Återbruket på plats för att
montera allt som går att återanvända inne i skolan.

Den nya skolan/förskolan kommer att byggas i samabete med Sunda Hus, ett företag som arbetar med att skapa giftfria miljöer.

Under denna vecka påbörjars arbetet med att hägna in området kring
Bernhardinaskolan. Det är på detta område som lekredskapen skall placeras. Även lekredskapens flytt kommer påbörjas under denna vecka. Även cellgraven kommer hängas in och fotbollsmålen flyttas så snart återbrukets lastbil är reparerad.

Det förekommer att föräldrar kör upp framför biblioteket för att lämna sina
barn. Detta är inte tillåtet och innebär en trafikfara för våra elever. Jag
uppmanar er att endast stanna på markerade parkeingsplatser för att undivka onödiga olyckor.

I måndags fick vi besked att det inte är möjligt att placera lekredskap i
cellgraven. Detta på grund av ett regeringsbeslut från 1989 som förbjuder placering av föremål där. Serviceförvaltningen jobbar just nu med att hitta en alternativ placering av lekredskapen i nära anslutning till skolan. De tittar också på vilka områden som vi kan hägna in.

Den försvunna bollpumpen är nu hittad och från och med imorgon (1 sept) finns den på skolan. Vi har också beställt flyttning av fotbollsmål som vi kommer att ställa i cellgraven.

När bussarna kommer till Djurängsskolan på morgonen och eftermiddagen är det viktigt att inga bilar står parkerade precis vid vändplatsen, bussarna kan då inte vända. När ni hämtar/lämnar era barn vill vi att ni väntar med att köra iväg tills bussarna har lämnat Djurängsskolan. Detta för att öka säkerheten för era barn samt säkerställa att bussarna kommer iväg i tid. Ska ni endast lämna av era barn så lämna dem vid vändplatsen utanför Djurängsskolans entré. Om ni vill stanna för att vinka av era barn vill vi att ni använder skolans parkeringsplats.

Det är viktigt att alla elever som åker med bussen på morgonen är på plats i tid. Bussarna avgår 7.40. Om någon elev missar bussen är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till skolan.

På måndag är det dags för skolan att äntligen starta igång igen. Just nu
pågår ett febrilt arbete med att i ordningställa Tullbroskolan och Bernhardinarskolan för skolstart.

Vid Djurängsskolan kommer bussen att hämta/lämna på Kungsgårdsvägen strax innan vändplatsen. Där kommer staket finnas ut mot gatan samt cykelställ. Vid Tullbroskolan kommer bussen att hämta/lämna på Unionsgatan utanför Bernhardinarskolan. Det är väldigt viktigt att INGA bilar parkeras på trottoaren vid Unionsgatan. Föräldrar som hämtar/lämnar sina barn vid skolan hänvisas till de parkeringsplatser som finns runt skolan. Det kan vid vissa tidpunkter vara svårt att hitta parkering. Vi ber er att beakta de trafikregler som finns och endast parkera på platser som är markerade parkeringsplatser.

Nedan följer skolans start- och sluttider samt bussarna avgångstider.

Tabellinfo, Sluttider samt bussarna avgångstider‌

Årskurs

Buss avgår från Djurängen

Skolan börjar

Skolan slutar

Buss avgår från Tullbron

Förskoleklass

mån - fre

7.40

8.00

13.30

13.50

Åk 1

mån -fre

7.40

8.00

13.40

13.50

Åk 2

mån - fre

7.40

8.00

13.40

13.50

Åk 3

mån - fre

7.40

8.00

14.10

14.20

Åk 4

mån - fre

7.40

8.00

14.10

14.20

Åk 5

mån, tis, ons, fre

7.40

8.00

14.10

 14.20

Åk 5

tors

Börjar med slöjd på Funkabo

8.00

14.10

14.20

Åk 6

Börjar med slöjd på Funkabo

8.00

14.30

14.40

Åk 6

tis

Börjar med språkval på Funkabo

8.10

14.50

15.05 (Fredrikskans)

Åk 6

ons

7.40

8.00

14.30

14.40

Åk 6

tor

Börjar med spåkval på Funkabo

8.10

14.30

14.40

Åk 6

fre

7.40

8.00

14.50

15.05 (Fredrikskans)

 

Om klassen börjar på Funkaboskolan tar sig eleverna dit direkt på morgonen.  Efter lektionen på Funkabo kommer buss och hämtar dem och kör dem till  Tullbroskolan. Åk 6 har idrott sista lektionen på dagen tisdag och fredag.  Idrotten är förlagd till Fredriksskans och bussen hämtar eleverna där efter lektionen.

På tisdagar har 3A idrott på morgonen. Samma gäller för 3B på fredagarna. För att spara tid kommer bussen köra vidare med elverna från Bernhardinarskolan till Fredrikskans. De elever som eventuellt blir skjutsade av sina föräldrar behöver vara på plats utanför Bernhardinarskolan senast 7.50 dessa dagar.

Vi kommer ha personal som följer eleverna till och från idrotten. Detta
gäller upp till åk 5. Vi kommer även ha personal som möter upp eleverna när de kommer med bussen på morgonen. Vår vaktmästare kommer finnas på plats i Djurängen på morgonen för att se till att då blir en lugn och trygg påstigning. Under den första skolveckan kommer vi har personal som åker med i bussarna med våra yngsta elever.

Första skolveckan har vi ingen slöjd. De elever som har slöjd på morgonen i
vanliga fall åker då med bussen 7.40 från Djurängsskolan.

Nu har vi fått ett datum från samhällsbyggnadskontoret när vi får börja med
att flytta lekutrustning från Djurängsskolan till cellgraven. Då cellgraven är
ett område i Kalmar som flera kommunala förvaltningen använder sedan år tillbaka har vi behövt vänta in svar och besked från ett antal håll. Men nu har vi klara besked att måndag 22 augusti kommer flytten av lekutrustningen att börja och det kommer vara klart i slutet av den veckan alternativt början på veckan efter.

På måndag kommer vi att lägga ut busstider som gäller i samband med start- och sluttider.

Flytten av skolan och fritidshemmet är i full gång och mycket är redan på
plats på Tullbroskolan och Bernhardinarskolan. Vi har i dagarna även fått
positivt besked gällande Bollhuset (det röda trähuset vid Tullbroskolan). Vi
kommer att kunna ha idrott där med våra yngre elever (åk1-3) och det känns bra. Åk 4-6 kommer att ha idrott vid Fredriksskans och kommer att promenera dit från Tullbroskolan.

Den 19 augusti är ni varmt välkomna att komma och titta på de nya klassrummet på Tullbroskolans tredje våning. Personalen finns tillgängliga där 12-14. Ni som har barn som ska börja förskoleklassen är varmt välkomna till Bernhardinarskolan där förskoleklassen kommer att vara. Administrationen kommer att sitta på andra våningen i Bernhardinarskolan.

Fram till skolstart arbeterar nu serviceförvaltningen med att hägna in område framför Tullbroskolan samt område kring Bernhardinarskolan. Vi har ännu inte fått besked när de flyttar lekredskapen till cellgraven.

När det gäller busstider och exakt var bussen kommer stanna för att
hämta/lämna eleverna så kommer information om det veckan innan skolstart här på hemsidan. Preliminärt kommer bussen att gå från Djurängsskolan kl 7.40 på morgongen och för åk F-2 går bussen 14.00 från Tullbro och för åk 3-6 kl går bussen 14.45 från Tullbro. Detta är dock preliminära tider då vårt schemaarbete ännu inte är klart.

Förra veckan hade skolledningen ett möte med arkitekten som ska rita vår nya skola och det kändes mycket spännande och inspirerande. Under augusti kommer en byggrupp som består av personal och skolledningen att träffar arkitekterna för att fundera kring hur vi vill ha vår skola. Idéerna kommer att lyftas med våra elever för att få fram deras tankar och synpunkter.

Hej på er. Ännu har vi inte mycket nytt att komma med. I dagens tidnings står att läsa om att Kultur- och fritid vill ge besked till "sommaren" om vår
möjlighet att få tillgång till Bernhardina för förkoleklassen och Bollhuset för
idrott. Vi har varit tydliga med att vi behöver det beskedet snarast då hela vår organisationplanering hänger på detta. Vi förstår att ni har många frågor och att både ni och era barn behöver veta.

Arbetet med att ordningställa lokalerna på Tullbron pågår. Man byter ut
samtlig armatur för att få ett bra ljus, viss målning sker, grovstädning är
påbörjad och finstädning sker i augusti. Den utökande inhängnaden av skolgården sker i augusti. Gällande cellgraven har vi ännu ej besked. På andra våningen påbörjas byggarbete av det som ska blir vår matsal. En ändring har skett och maten kommer att levereras från Funkabo, inte från Lindö.

Flytten är bokad och vi flyttar vecka 25 och 26. Fritids och Snickargården
lämnas till augusti. Matsalen töms i augusti. På onsdag i nästa vecka har vi en container på gården för att rensa ur saker som inte ska med. Packning och uppmärkning pågår.

Personalplaneringen ska beslutas på fredag den 20 maj och efter det får ni
besked om hur pedagogerna fördelas. Däremot kommer det att dröja med busstider, klassscheman, klassernas fördelning där vi inväntar lokalbeskedet. Vi kommer att behöva utöka skoldagen då vi måste lägga in förflyttningstider för bussning till slöjd och ev. idrott.

Fritids kommer att hålla öppet på Djurängskolan över hela sommaren och öppnar upp sin verksamhet på Tullbron samma dag som skolan startar, dvs 22 augusti.

Just nu pågår ett intensivt packning- och planeringsarbete på skolan. Vår mål är att flytta ut i veckorna 25 och 26.Det är ännu inte beslutat hur vi ska fördela oss på Tullbron. Följande gäller: Vi fick till en början beskedet att vi hade tillgång till Bernhardinaskolan i biblioteksparken samt tredje våningen på Tullborn. Sedan ett antal veckor är det oklart om vi får tillgång till Bernhardina. Får vi det så kommer vi att kunna flytta med hela skolan till Tullbroområdet.

Får vi inte tillgång till Bernhardina kommer troligtvis blivande åk 5 och åk
6 att få gå i lokaler på Funkaboskolan med Djurängens lärare under
byggnationstiden. De grupper som flyttar med till Tullbron kommer att gå där under hela byggnationstiden.

På Tullbron kommer vi att äta frukost, lunch och mellanmål i en liten matsal
med drygt 60 platser på våning 2. Vi delar denna med mottagningsenheten. Maten levereras från Lindöskolan som också skickar med kökspersonal.

Idrottsalen och slöjdsalen på Djurängsskolan ska renoveras under läsåret
16/17. Vi kommer att ha slöjd på Funkabo och eleverna åker buss dit.
Idrottssalarna är ännu ej klart beslutat om. Vi hoppas kunna återkomma om detta under nästa vecka.

Det pågår ett arbete med att få till ett beslut om att stängsla in Cellgraven
och skapa lekytor där. Skolan är inte inblandad i den processen utan det arbetet sker på förvaltningsnivå. Instängsling av viss yta runt Tullbron kommer att ske.

Fler sidor inom om djurängsskolan

Kontakta Djurängsskolan

Kontaktuppgifter till Djurängsskolans rektor och skolledning

Skolan och dess omgivning på Djurängsskolan

Djurängsskolans omgivning och lokaler

Senast uppdaterad: 5 april 2018
Publicerad: 31 maj 2017