Elevhälsa på Barkestorpsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Vi arbetar aktivt med att främja elevers välbefinnande och hälsa genom att personal har en hög tillgänglighet för våra elever. Alla elever erbjuds hälsosamtal i åk 7. Kurator finns tillgänglig för elever som av olika anledningar har ett behov av samtal. Skolan är HBTQ-certifierad.

På Barkestorpsskolan finns ett elevhälsateam, där kurator, skolsköterska, rektor och specialpedagog ingår. Vi har även tillgång till specialpedagog med särskilt uppdrag, kopplat till specifika svårigheter, skolpsykolog och skolläkare.

Sekretess/tystnadsplikt

Sekretessen betyder att kuratorn inte får föra vidare känsliga uppgifter om
personliga förhållanden. Dock kan denna sekretess brytas om:

  • Skolkuratorn överenskommer med elev eller familj att det är okej att föra
    vidare uppgifter till exempel till lärare eller myndigheter.
  • Skolkuratorn misstänker att socialnämnden kan behöva ingripa till en elevs
    skydd.
  • Rektorn behöver viktig information kring en elev för att kunna ge eleven de
    resurser han/hon behöver.

Anmälningsplikt

Den anmälningsskyldighet som åligger samtlig personal inom skolan (enligt  socialtjänstlagen 14 kap 1§) utgör ett undantag från sekretessen. Detta innebär  att all personal i skolan är skyldig att anmäla till socialtjänsten om de i sitt  arbete får veta något som kan medföra att socialnämnden behöver ingripa till ett  barns skydd, t.ex. att någon gör en elev illa eller att de gör sig själva illa. Det behöver inte finnas bevis utan även misstanke ska anmälas.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på barkestorpsskolan

Trygghet och säkerhet på Barkestorpsskolan

Barkestorpsskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, och POSOM-grupp

Senast uppdaterad: 19 februari 2020
Publicerad: 23 maj 2017