Resultat och metoder

NO-sal på Kalmarsundsskolan

Det språkutvecklande arbetssättet genomsyrar alla ämnen på  Barkestorpsskolan. Forskning visar att tillgången till ett utvecklat språk är en framgångsfaktor i dagens samhälle.

Detta gör vi genom att lära eleverna använda olika läs- och skrivstrategier, vilket leder till de bästa förutsättningarna för att nå goda studieresultat. Schemalagd läsning, då läraren läser texter högt, har vi anammat sedan flera år. Texterna bearbetas, ofta i samtalande form. Vi föds inte som goda läsare, utan tränar oss att bli det!

Vi tycker även att strukturerad undervisning är en framgångsfaktor. Arbete enligt cirkelmodellen och stöttning av stödstrukturer är arbetssätt som genomsyrar vår undervisning.

Ovanstående arbetssätt har lett till goda resultat för eleverna.

Modersmål, hemspråk på Barkestorpsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Barkestorpsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Barkestorpsskolan

Engagerade och välutbildade pedagoger arbetar nära eleverna och ger dem kontinuerlig feedback på sitt arbete

Värdegrund på Barkestorpsskolan

Värdegrundsarbetet ligger som grund i skolans vardagsarbete och ska hållas levande