Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Elevhälsa på Åbyskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Elevhälsan på Åbyskolan består av skolledning, specialpedagog och vid varje tillfälle bjuds det in en ansvarig pedagog från olika klasser. Teamet träffas regelbundet.

Syftet är att skapa en så trygg och lärorik skolmiljö som möjligt utifrån elevers olika behov.

Stor-möten har vi ett par gånger per termin, då träffas skolledning, skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog, kurator och skolsköterska för att med sin kunskap som kompletterar pedagogiken för att skapa en så positiv lärandesituation för eleven som möjligt. Varje stödinsats skall ges i rätt tid och av rätt personalkategori.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på åbyskolan

Senast uppdaterad: 22 maj 2020
Publicerad: 29 maj 2017