Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Av Skollagen framgår det att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

I läroplanen för förskolan står det att barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål, får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolebarnets två mest betydelsefulla kontexter är hemmet och förskolan.

Förskolorna i Kalmar ska under de kommande tre åren förstärka och utveckla sina kunskaper i modersmålsstödjande arbetsätt och språkutvecklande arbetsätt. I det syftet har barn-och ungdomsförvaltningen projektanställt tre förskollärare som ska genomföra projektet och som ska ge stöd och råd till personal kring modersmålstödjande arbetsätt. Projektet varar från maj 2017 till och med maj 2020.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan vimpeltorpet

Visioner och mål på förskolan Vimpeltorpet

Förskolan Vimpeltorpets vision och mål

Planer och styrande dokument på förskolan Vimpeltorpet

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Vimpeltorpet

Barn utvecklas och lär i samspel med andra och den omgivande miljön, allt är sammankopplat till varandra

Barnets lärande på förskolan Vimpeltorpet

Information om hur inskolningen sker på förskolan

Miljö på förskolan Vimpeltorpet

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan

Senast uppdaterad: 19 juni 2018
Publicerad: 17 oktober 2017