Pedagogik, metoder och arbetssätt

När barnen startar sin utbildning hos oss på förskolan är vår utgångspunkt ett barn som kan, vill och vågar om vi ger dem rätt förutsättningar att lyckas.

Barn utvecklas och lär i samspel med andra och den omgivande miljön, allt är sammankopplat till varandra. Den som lär något och det som lärs eller den fysiska miljön där lärande sker kan inte skiljas från varandra. Barn är unika och blir olika i relation till varandra och de miljöer som barnen möter på förskolan.

Våra lärmiljöer ska skapa mötesplatser som gynnar arbetet med att bli en grupp och samspelet med varandra barn såväl som vuxna. Estetiskt tilltalande och välkomnande lärmiljöer där materialet är tillgängligt för barnen. Tydligt och strukturerat material som inbjuder till förhandlingar mellan barnen.

Vi inspireras av förskolorna i Reggio Emilia och deras sätt att möta barns nyfikenhet och utforskande. Att ha en reflekterande pedagogik tillsammans med barnen där vi tillsammans diskuterar och går i dialog med varandra och omgivningen. Vad är det som fångar barnens intresse just nu och hur utmanar vi deras teorier och hypoteser om världen de undersöker? Det går att tänka på fler sätt kring någonting.

De vuxna är medskapande av kunskap och undervisar utifrån situationen. Undervisning handlar om att upptäcka, ställa frågor, väcka barnets intresse och sätta saker i rörelse, berika och ge barnen tid att göra om och om igen på olika sätt.

Genom pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg kan vi synliggöra vårt arbetssätt och pedagogiska tänkande. Att försöka förstå och lyssna in det som pågår bland barnen och dokumentera detta men också ge barnen själva möjligheter att dokumentera sitt eget eller andras lärande och undersökande.

Visioner och mål på förskolan Vimpeltorpet

Förskolan Vimpeltorpets vision och mål

Planer och styrande dokument på förskolan Vimpeltorpet

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Vimpeltorpet

Barn utvecklas och lär i samspel med andra och den omgivande miljön, allt är sammankopplat till varandra

Barnets lärande på förskolan Vimpeltorpet

Information om hur inskolningen sker på förskolan

Miljö på förskolan Vimpeltorpet

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan