Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Av Skollagen framgår det att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

I läroplanen för förskolan står det att barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål, får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolebarnets två mest betydelsefulla kontexter är hemmet och förskolan.

Förskolorna i Kalmar ska under de kommande tre åren förstärka och utveckla sina kunskaper i modersmålsstödjande arbetsätt och språkutvecklande arbetsätt. I det syftet har barn-och ungdomsförvaltningen projektanställt tre förskollärare som ska genomföra projektet och som ska ge stöd och råd till personal kring modersmålstödjande arbetsätt. Projektet varar från maj 2017 till och med maj 2020.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan trollet

Visioner och mål på förskolan Trollet

Det här vill vi på förskolan Trollet

Planer och styrande dokument på förskolan Trollet

Planer och dokument som styr förskolan Trollets verksamhet

Miljö på förskolan Trollet

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Trollet

Barnets lärande på förskolan Trollet

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Rinkabyholm

Senast uppdaterad: 28 maj 2020
Publicerad: 29 september 2017