Barnets lärande

Inskolning

Inskolning sker på olika sätt beroende på barnens ålder, erfarenhet av förskola och tidpunkt på året. På våra förskolor använder vi gruppinskolning i augusti främst till våra 1:årsavdelningar, dessa inskolningar erbjuds under två veckor. Tanken är att föräldrarna ska sitta stilla, vilket ger barnen möjlighet att ha fokus på att möta gruppen, miljön och pedagogerna. Genom gruppinskolning får era barn och ni som vårdnadshavare möjlighet att lära känna ert barns kamrater, dess vårdnadshavare och förskolans personal.

Vi erbjuder ett inskolningssamtal eller föräldramöte innan ni startar hos oss där vi tillsammans planerar inskolningen kring ert barn. Ni får kännedom om förskolans organisation och rutiner och ni får möjlighet att berätta om just ert barns utveckling och behov. Efter att barnet har gått en tid hos oss har vi ett uppföljningssamtal där vi utvärderar inskolningen och er upplevelse kring förskolan.

Under inskolningen får ni vårdnadshavare möjlighet att i samarbete med våra ateljéristor jobba med barnens pärm. I pärmen samlar vi dokumentationer så att vi tillsammans med er föräldrar kan ha dem som utgångspunkt i våra samtal, för att bättre förstå och möta det enskilda barnet. Vi vill ge många olika bilder om vad ett barn blir i olika sammanhang och i olika situationer.

Överlämning mellan förskolan Trollet och Funkaboskolans förskoleklass

Under hösten ges information på förskolans föräldramöte om hur rutinen för överlämning och sammansättning av lärandegrupper inför övergång till förskoleklass ser ut. Barnen gör under våren flera besök på skolan för att möta nya lärare och klasskamrater.

Med en helhetssyn på barnets utveckling, socialt och i sitt lärande, vill vi ge barnet möjlighet att få möta nya och gamla kamrater i bra, fungerande lärandegrupper i skolan. Förskollärare på förskolan gör dessa med hänsyn till kunskapsutveckling och social kompetens. Funkaboskolan gör sedan nya förskoleklasser utifrån detta underlag.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan trollet

Visioner och mål på förskolan Trollet

Det här vill vi på förskolan Trollet

Planer och styrande dokument på förskolan Trollet

Planer och dokument som styr förskolan Trollets verksamhet

Miljö på förskolan Trollet

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Trollet

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Publicerad: 20 juni 2017