Pedagogik, metoder och arbetssätt

Vår tolkning av förskolans uppdrag

Gråsugga skiss
Gråsugga målning
Gråsugga lera

"Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas".

Läroplan för förskolan Lpfö98

Vi menar att i en samarbetsallians mellan barn, familjer och pedagoger lever, bygger och undersöker vi våra valda värden och fostrar varandra att vara en del av samhället och världen.

Vår utgångspunkt är ett seriöst intresse att bättre förstå och lära känna barnen. Genom pedagogiska dokumentation vill vi tydligt visa vilken kompetens varje enskilt barn har, men också den kompetens en grupp barn tillsammans skapar.

Därför har vi valt att se ett barn:

  • Med stor kompetens som upptäcker och utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn.
  • Fullt av frågor och ivrigt att förstå.
  • Som aktivit skapar sin egen kunskap och identitet tillsammans med andra genom att möta.
  • Fenomen och begrepp, saker och ting i sin omvärld.
  • Som kan redan från början bara vi vuxna ser och ger möjlighet till det.

Vi väljer att arbeta utifrån ett gemensamt tema "Hur bygger vi tillsammans en hållbar framtid".

Vårt gemensamma syfte är att

  • Att skapa nära relationer med naturen, materialen och varandra för att bygga
    hopp, glädje, inspiration, lust och gemensamt ta ansvar för framtiden.
  • Förskolan ska vara en plats där vi tillsammans barn, pedagoger och familjer tar ansvar för en gemensam hållbar framtid.
  • Vi vill ge barnen möjligheter till många och nära relationer till olika material och naturvetenskapliga fenomen.

Detta innebär att vi ger barnen möjlighet att under en längre tid tränga djupare in i ett ämne. Att verkligen sätta sig i relation till fenomen, begrepp, ting med mera. Vi lyssnar på barnens frågor och hur de skapar teorier om hur världen fungerar, för att kunna utmana dem vidare utifrån det.

Visioner och mål på förskolan Trollet

Det här vill vi på förskolan Trollet

Planer och styrande dokument på förskolan Trollet

Planer och dokument som styr förskolan Trollets verksamhet

Miljö på förskolan Trollet

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Trollet

Barnets lärande på förskolan Trollet

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Rinkabyholm

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk