Diskriminering och kränkande behandling

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i förskolan ska ha samma rättigheter –flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan trollet

Fotografering på förskolan Trollet

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Trollet

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Olycksfallsförsäkring på förskolan Trollet

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Senast uppdaterad: 25 maj 2020
Publicerad: 22 maj 2017