Pedagogik, metoder och arbetssätt

På Trekantens förskola skapar vi förutsättningar för barnens lärande genom att ha en gemensam grundsyn på det pedagogiska förhållningssättet, den pedagogiska miljön samt att se barngruppen som en resurs.

Vårt gemensamma pedagogiska förhållningssätt innebär att vi tror att barn lyckas om de har rätt förutsättningar. Vi har dagliga rutiner och gemensamma regler som vi följer för att ge barnen trygghet. Vi möter varje barn på deras egen nivå, utmanar dem att lära mer samt bekräftar och uppmuntrar dem. Vi använder oss av barnens upptäckarglädje och nyfikenhet samt möter barnen med glädje och positiv energi då vi tror att det stärker barnens självkänsla och trygghet. Vi använder dagens alla olika situationer för att samtala och diskutera med barnen. På så vis får barnen flera tillfällen att lyssna på varandra och delge varandra det som är viktigt för dem.

Vi har ett lugnt och positivt bemötande mot barnen och vi tänker alltid på att vi är viktiga förebilder för barnen.

Vi har utformat vår pedagogiska miljö (såväl inom- som utomhus) med tanken att barnen ska känna att den är inbjudande, tillgänglig och inspirerande. Viktigt för oss är också att miljön ska vara tydlig och strukturerad för att ge ett lugnt intryck. Miljön ska avspegla det barnen gör och lär sig och samtidigt erbjuda utvecklande material
och vara språk- och matematikstimulerande. Vi eftersträvar en miljö som ger
tillfällen att dela upp gruppen i mindre grupper och ger barnen en möjlighet
att själva välja aktivitet och ha ro att ”landa” i den.

Att vi ser barngruppen som en resurs är en förutsättning för det livslånga lärandet. Vi låter barnen ha inflytande i det dagliga pedagogiska arbetet eftersom alla tankar och idéer är lika mycket värda. Barnen får ta eget ansvar och lära av och hjälpa varandra. Vi låter barnen komma med lösningar och tar tillvara på och utmanar deras kunskaper när vi planerar vidare vårt arbete. Genom att se och bekräfta det positiva som händer i barngruppen bygger vi en samhörighet och glädje att vara tillsammans.

Planer och styrande dokument

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Barnets lärande på förskolan Trekanten

Information om inskolning till förskolan Trekanten

Miljö på förskolan Trekanten

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Trekanten

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk