Avdelningar

Svärdsliljan

Grodan är vår gemensamma öppning- och stängningsavdelning.
Våra 1-3 årsavdelningar är Grodan, Sillen , Krabban och Bläckfisken.
3-4 årsavdelningarna är Delfinen, Laxen och Blåmusslan. Avdelningarna ligger nära varandra för att underlätta samarbete och möten mellan barnen både inomhus och på vår stora gård.

Vår 5-årsavdelning Sälen ligger på Germundsgatan 10.

Kontaktuppgifter Svärdsliljan

Våra yngrebarnsavdelningar är Grodan, Sillen, Krabban och Bläckfisken 1-3 år. Dessa avdelningar ligger intill varandra för att underlätta samarbete och utnyttjande av gemensamma utrymmen som tex ateljé, allaktivitetsrum (Valen) samt en utegård där miljön är anpassad för yngre barn.

Vi lägger stor vikt vid att barnen ska

 • Känna sig trygga och harmoniska hos oss.
 • Utveckla sin nyfikenhet och lust att leka och lära.
 • Utveckla sin självkänsla både enskilt och i grupp.
 • Utveckla ett rikt språk genom mycket sagor, rim, ramsor, sång och musik.

Vi arbetar temainriktat med språklig medvetenhet, detta läsåret kommer
temaarbetet att utgå från en sagobok.

Vi ger barnets/barnens lek mycket tid och utrymme, i en stimulerande och
tydlig miljö. Vi anpassar material och utformning efter barnens behov och
ålder.

Välkommen till oss!

Våra mellanbarnsavdelningar är Delfinen, Laxen och Blåmusslan 3-4 årsavdelningar. Avdelningarna ligger nära varandra för att underlätta samarbete och möten mellan barnen både inomhus och på vår stora gård.

Vi arbetar temainriktat med fokus på naturvetenskap och teknik.

 • Vi erbjuder en trygg och stimulerande inomhusmiljö som uppmuntrar barnen till lek och lärande.
 • Vi arbetar medvetet med att utveckla barns matematiska förmåga genom olika matematiklekar.
 • Vi har ett stort allaktivitetsrum (Valen) som skapar stora möjligheter till
  spontan rörelseglädje, lekar och musik.
 • Den dagliga utevistelsen är något som vi värnar om eftersom den bland annat främjar barnens motorik och hälsa.
 • Vi strävar mot ett jämställt förhållningssätt, där pojkar och flickor ges
  samma möjligheter.
 • Genom våra dagliga språk- och musiksamlingar får barnen ta del av rim,
  ramsor och sånger för att främja deras språkutveckling.

Välkommen till oss!

Sälen är vår äldrebarnsavdelning för 5-åringar som ligger på Germundsgatan 10.

 • Här erbjuder vi barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek, lärande och gemensamma aktiviteter.
 • Vi strävar mot ett jämställt förhållningssätt, där pojkar och flickor får lika stort inflytande och utrymme i verksamheten.
 • Vi arbetar temainriktat med två glada figurer, räven Fox och hunden Mox.
  Tillsammans med figurerna utforskar vi världen med fokus på språket,
  matematiken, naturvetenskapen och tekniken.

Under vårterminen samarbetar vi med pedagogerna i förskoleklasserna för att stödja barnens övergång.

Kontaktuppgifter Stensberg

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) är en del av förskoleverksamheten med egna förutsättningar och en speciell inriktning på vardagspedagogik. Dagbarnvårdaren har ett nära samarbete med förskolan Svädsliljan. Barnen är i åldern 1-5 år och vi erbjuder en lugn hemmiljö med små barngrupper, cirka 5 till 6 barn. Dagbarnvårdaren har lång erfarenhet och är utbildad förskollärare och har en planerad pedagogisk verksamhet. Dagbarnvårdaren arbetar efter Barnkonventionen, Läroplan för förskolan, Allmänna råden för familjedaghem.

Våra mål

Dagbarnvårdaren strävar efter att barnen, genom en grundtrygghet och en god självbild, ska bli kompetenta, känna sig respekterade och kunna respektera andra, vara nyfikna och självständiga.

Arbetssätt

Barnen ska få använda alla sina sinnen och rörelse. De ska få vara kreativa, få en god självkänsla där glädje att upptäcka och lära är centralt. det ska få finnas utrymme för barnens nyfikenhet och tid att aktivt söka nya kunskaper.

Vi tar tillvara på de naturliga tillfällena till pedagogisk verksamhet som finns i vår vardag. Dagbarnvårdaren lagar näringsriktig god mat och äter i lugn och rofylld miljö tillsammans med barnen. Vi är ute flera timmar varje dag ofta i skog och mark. Vi utnyttjar det kulturutbud som finns i närmiljön: bibliotek med sagostund, konstmuseet med ateljén, länsmuseets olika utställningar, teater för att ge några exempel. Leken och fantasin ska få stort utrymme i barnens värld.

Vårdnadshavarsamverkan

Familjedaghem är ett komplement till hemmet. Du som vårdnadshavare ska känna dig välinformerad och trygg när ditt barn är hos dagbarnvårdaren. Vårdnadshavaren erbjuds vårdnadshavarmöten, utvecklingssamtal, drop-in, familjefester, portfolio och naturligtvis daglig kontakt. Vi kommer gärna tillsammans med barnen och hälsar på dig på ditt jobb.

Öppettider

Dagbarnvårdaren arbetar 40 timmar i veckan. Schemat varierar efter gruppens behov, därför sker en naturlig samverkan med förskolan där barnen är vid sjukdom eller ledighet.

Vill du komma på besök eller har fler frågor? Välkommen att ringa för mer information.

Pedagogisk omsorg

Fler sidor inom om förskolan svärdsliljan

Senast uppdaterad: 9 april 2020
Publicerad: 22 maj 2017