Diskriminering och kränkande behandling

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i förskolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan svärdsliljan

Olycksfallsförsäkring på förskolan Svärdsliljan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan Svärdsliljan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Fotografering på förskolan Svärdsliljan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Svärdsliljan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Publicerad: 22 maj 2017